فرقه تروریستی رجوی و جنازه دزدی

به یاد آلان محمدی و مرجان اکبری دوجوان معترضی که بوسیله جلادان فرقه رجوی به قتل رسیدند فرقه تروریستی رجوی ومرده خوری وجنازه دزدی وسو استفاده از قتل ندا صالحی آقا سلطان قتل ندا صالحی درجریان اعتراضات ناشی از نتیجه انتخابات بوسیله تروریست ها درتهران موجی ازتاثروتاسف جهانی را دربر داشت _ ملیونها ایرانی با اشک واندوه ضمن محکوم نمودن این جنایت خواهان تحت پیگرد قرارگرفتن آمران وعاملان این عمل ضدانسانی گردیدند. واما قتل ندا_ باعث شد فرقه جنایتکار وتروریستی رجوی که مورد تنفر وانزجار وبیزاری عموم ایرانیان قرار دارد از لاک خود بیرون خزد تا شاید بتواند از این فرصت استفاده کرده وچنین رخدادی را که هیچ گونه ربطی به این گروه منفور نداردرا مورد دستبرد وسو استفاده قرار دهد. اشک تمساح مریم قجرجنایتکار درقتل ندا صالحی وپهن کردن مراسم مرده دزدی وجنازه خواهی درپایگاه تروریستی این فرقه درپاریس سو استفاده رذیلانه ای بود که درجوامع مجازی وحقیقی ایرانیان به شدت محکوم ومورد شماتت قرار گرفت. مریم قجرجنایتکار درحالی سعی به مصادره مرگ تاسف باراین دخترجوان ایرانی می نماید که خود دستش به خون ده ها نفراز اعضای معترض خود آلوده است.
آلان محمدی و مرجان اکبری دو تن از جوانانی هستند که پس از آگاهی از جنایات ودغل کاری های این فرقه تلاش نمودند که از مناسبات جنایتکارانه این گروه خارج گردیده و پایگاه تروریستی این فرقه را به قصد رسیدن به دنیای آزاد ترک نمایند. آلان محمدی درسال 1382 قصد خود را مبنی برتقاضای خروج از این تشکیلات تروریستی عیان نمود _ از آنجاکه طبق قوانین حاکم برمناسبات این فرقه تروریستی خروج افراد بویژه زنان _ممنوع می باشد لذا شکنجه گران وبازجویان این گروه تروریستی سعی نمودند با فشارهای روانی ایشان را از تصمیم خود منصرف نمایند _ شکنجه وزندان انفرادی ازدیگر راه هایی بودند که برای انصراف آلان بکار گرفته شدند _ ولی آلان زیربار نرفت وبردرخواست خود اصرار ورزید _ جلادان فرقه که تلاش های خود رابی نتیجه دیدند نتیجه را به سران فرقه گزارش نمودند که درنتیجه آن دستورقتل آلان محمدی توسط مریم رجوی صادر گردید _ آلان محمدی سرانجام با یک صحنه سازی رذیلانه توسط تیم ترور فرقه دراسارتگاه اشرف مورد اصابت گلوله قرارگرفته وبه قتل رسید. مرجان اکبری _ یکی دیگر از جوانان معترض به مناسبات فرقه رجوی درسال 1385 تقاضای خروج خود را علنی کرد _ سران فرقه سعی نمودند با دغل کاری وفریب اورا از تصمیم خود منصرف نمایند ولی مرجان نیز همانند آلان برتصمیم خود پای فشرد که درنتیجه این دخترنوجوان معترض توسط سران فرقه ازجمله مریم قاجار به مرگ محکوم گردید _ مرجان را ابتدا درزندان های پایگاه مورد شکنجه قرار داده وسرانجام با افزودن مواد سمی به غذای او به زندگی اش پایان دادند. مرجان اکبری وآلان محمدی تنها دونمونه از صدها مورد شکنجه وآزارجسمی معترضان به تشکیلات این فرقه به حساب می آیند _ که با یستی با توجه به مدارک ومستندات و شواهد دردست دردادگاه رسیدگی به پرونده نزدیک به سی سال جنایت سازمان یافته این گروه تروریستی مورد بررسی قرار گیرند. درانتها سخنی دارم برای مریم عضدانلو قاجار. مریم ملیجک _ جنازه دزدی _ مرده خواری _ وسو استفاده از مبارزات مدنی مردم ایران ممنوع تو ودیگرسرکردگان فرقه دست هایتان تا بازو به خون ده ها هزار ایرانی طی سالهای 60/82 آلوده است وبنابراین خفه شوید وشکرخواری زیاد نکنید _ عموم مردم ایران چشم براهند که شما جانیان خائن را دردادگاه های ضدتروریستی و پشت میله های زندان ببینند _ بنابراین شک نکنید دست قانون در آینده نزدیک یقه چرک شما خائنین به مبارزات مدنی مردم ایران را خواهد گرفت. بنابراین بجای سواستفاده از قتل ندا صالحی به فکرپاسخگویی به قتل آلان محمدی ومرجان اکبری باشید که درزمره بخش کوچکی از جنایات سازمان یافته سی سال اخیر گروه تروریستی شما محسوب می گردد. به امید فروپاشی هرچه زودتر اسارتگاه اشرف وآزادی چندصد زن اسیر از چنگال خونبارفرقه تروریستی رجوی….. سحرنزدیک است…

خروج از نسخه موبایل