حضور فرقه در فرانسه تهدیدی برای اروپا

شنبه گذشته تجمعی از سوی اعضای جدا شده مجاهدین در پاریس برگذار شد که مورد استقبال مردم در شهر سرژی قرار گرفت. دراین تجمع که اتفاقآ تعدادی از دانشجویان ایرانی درفرانسه شرکت کرده بودند داشجویان فرانسوی هم آنان را همراهی میکردند که این به خودی خود نشان دهنده تنفر مردم فرانسه است ازفرقه مجاهدین. فرقه مجاهدین با سواستفاده کردن از قوانین دمکراتیک اروپا خود را به عنوان پناهنده در این کشور که خود مهد آزادی در جهان است جا داده و تلاش دارد تا تمامی سیستم دیکتاتورمابانه خود را همانگونه که در اردوگاه اشرف بر تعدادی انسان بیگناه اعمال میکرد در اینجا هم همین مغزشوئی را به راه بیندازد واورسورواز را تبدیل به اردوگاهی مانند اشرف نما ید. مقامات فرانسوی بایستی در این رابطه کاملآ هوشیار با شند،تجمع سران این فرقه در اروپا بطور اتوماتیک تهدیدی برای اروپا محسوب می شود این تهدید در سال 2003 در خودسوزی های خیابانی توسط افراد فریب خورده سازمانی خود را نشان داده است.بایستی در این راستا به مردم انسان دوست اروپا مخصوصآ مردم فرانسه هشدار داد تا مواظب جوانان خود که در حوالی محل استقرار این فرقه ضد بشری به سر میبرند باشند تا مبادا آنان نیزبدام این مغزشویان تاریخ گرفتار شوند، زیرا برای فرقه مجاهدین فرقی ندارد که چه کسی را به سمت افکار ارتجاعی خود جذب میکند، یا طرف اهل کجاست، یا دارای چه دین و مذهبی است، همین کافی که یک کسی باشد تا فرقه بتواند با شستشوی مغزی از او هم مثل سایرین استفاده ببرد. بایستی به این فرقه بی رمق گفت که تاریخ مصرف شما به پایان رسیده وبیهوده تلاش نکنید که خود را از گردابی که خودتان خود را درآن گرفتار کرده اید نجات دهید، پرونده شما به اندازه ای سیاه تاریک است که با هیچ چیز حتی اعتراف تلویزیونی در برابر مردم ایران ذره ای از آن سفید نخواهد شد، اعمال گذشته شما جنایتها، خیانت ها و آدم کشی های شما در 30 سال گذشته از شما چهره سیاهی در تاریخ بر جا گذاشته که تا کنون بی سابقه بوده. ما جدا شدگان از فرقه خونخوار مجاهدین بسیار خوشحال هستیم از اینکه هر از گاهی با برپائی چنین تجمعاتی توانسته ایم تا حدودی شما آدمفروشان صدامی را در جهان افشا کنیم و سعی ما از این پس این خواهد بود که با حضور خود در صحنه های مختلف در برابر تهدید شما ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم که تروریست را دراروپا نشر دهید واینجا را هم تبدیل به اردوگاهی مثل اشرف نمائید. واقعیت این است، پس از فروپاشی اردوگاه اشرف تنها چاره مجاهدین برای خلاصی از دست قضات عراقی فراراز عراق حتی به عنوان فرد جدا شده از فرقه می باشد و برای استقرار در یک مکان امن بهترین مکان اورسورواز است، مقامات فرانسوی بایستی در این رابطه کاملآ هوشیار با شند،تجمع سران این فرقه در اروپا بطور اتوماتیک تهدیدی برای اروپا محسوب می شود این تهدید در سال 2003 در خودسوزی های خیابانی توسط افراد فریب خورده سازمانی خود را نشان داده است.

خروج از نسخه موبایل