اعتصاب غذا در اشرف ترفند تازه فرقه مجاهدین

فرقه مجاهدین این بار برای اینکه دولت عراق را وادار به عقب نشینی کند دست به ترفند اعتصاب غذا زده تا با این کار به خیال خود سازمان های حقوق بشری ودولت های جهان را بر علیه دولت عراق بشوراند. این فرقه غافل از این است که دنیا به شیوه عملکرد دجالانه این فرقه مدت هاست که پی برده وکسی در دنیای امروزی نیست که از حقه بازی های این فرقه رو به افول آگاهی نداشته باشد البته به غیر از اندک کسانی که بطور کامل سرسپرده این فرقه هستند واز آنان جیره ومواجب دریافت می کنند. سران فرقه در این چهل روز خود به خوبی متوجه شده اند که این ترفند در دنیا هیچ آدم عاقلی را نفریفته وتا کنون هم لبیک آنها از سوی ارگانهای ذی ربط بی جواب مانده، اما کجاست شرم وحیا؟ اما این سر خوردگان سیاسی دوران بایستی این را خوب بداند که دولت عراق یک دولت است و نبایستی با یک بچه مدرسه ای اشتباه گرفت، دولت عراق تصمیم اخراج افراد این فرقه را از ابتدای سر کار آمدن خود گرفته و در این راه هم مصمم است. البته در این میان کسی به غیر از اسیران اردوگاه اشرف ضرر نمی کند، سران این فرقه این بازی و ترفند را برای تبلیغات به راه انداخته اند که از کنار این حرکت در اروپا حرفی برای گفتن داشته باشند وخود بتوانند در این دیارو اردوگاه جدید تروریستی خود در حومه پاریس راحت تر به زندگی ننگین و اشرافی خود ادامه بدهند. امروز چهل روز است که از اعلام این داستان می گذرد، اگر چه عده ای بر این عقیده هستند که این یک نمایش است وبه دور از واقعیت، اما به فرض مثال اگر واقعیت داشته باشد امروز بایستی افراد اعتصاب کننده در وضعیت جسمی بسیار بدی باشند وبا تهدید مرگ روبرو باشند اگر چه رهبران این فرقه در اروپا در عوض اعتصاب کنندگان تلافی میکنند. اما بایستی به همین رهبران ومسئولین مفت خور وفراری آنها گفت پایان این ماجرا هر چه که باشد، دخالت نیروهای عراقی برای درهم شکیتن اعتصاب یا خدای ناکرده مرگ یکی از اسیران فریب خورده این شماها هستید که بایستی پاسگو باشید و مسئولیت تام وتمام این جریان مانند کشته شدن همان چند تن در حمله به اردوگاه اشرف به گردن شما گردن کلفتان است و مطمئآ باشد که راه گریزی برای شما باقی نخواهد ماند. شما کسانی هستید که هرگز در برابر افراد خود احساس مسئولیت نکرده اید وهمیشه در مقاطع حساس به دنبال سوراخ موش بوده اید به همین دلیل هم قبل از به هم خوردن اوضاع عراق کوله بار ننگین خود را بسته و با خفت خواری راهی اروپا شدید تا در این مکان امن باز هم با به کشتن دادن افراد در اردوگاه اشرف به زندگی پر ننگ خود ادمه دهید.

خروج از نسخه موبایل