هراس مجاهدین از تصمیم دادگاه عراق درمورد 36 نفر

سرنوشت سی و شش نفر از دستگیرشدگان قرارگاه اشرف توسط پلیس عراق در روزهای اخیر وارد مرحله جدید و تاسف باری شده که نشان دهنده ناتوانی فرقه مجاهدین و همچنین دروغ بودن کلیه تبلیغات این فرقه می باشد. در جریان اقدام پلیس عراق در تاریخ 28 ژوئیه 2009 برای کنترل قرارگاه اشرف و اعتراض ساکنان این قرارگاه نه تنها چندین نفر کشته شدند بلکه 36 نفر از افراد آن نیز دستگیر شدند. در ابتدا فرقه مجاهدین با این تصور که دستگیر شدگان را با واسطه کردن عشایر و شیوخ محلی می شود آزاد کرد ثقل تبلیغات خود را بروی شعارهای بی پایه و اساس همچون حق پناهندگی ساکنان قرارگاه اشرف گذاشت و نمایش اعتصاب غذای نیمه تمامی را نیز برپا نمود. این قضیه همزمان با تصمیم سازمان برای بازگرداندن ساکنان اشرف آنهم به صورت گروهی به ایران بود و و از طرف دیگر روند تظاهرات و اعتراضات در داخل ایران تمامی اخبار را تحت الشعاع قرار داده بود و مسعود رجوی برای خالی نبودن عریضه به فاصله کم از مخفیگاه خود پیامهایی جهت حفظ جان میرحسین موسوی و تعویض منتظری با آقای خامنه ای را میداد که نه تنها حرفهای بی ارزش مسعود رجوی مورد توجه هیچ ایرانی شریفی قرار نگرفت بلکه قضیه عراق و قرارگاه اشرف و دستگیری عده ای از آنها هیچ محلی در اخبار مورد توجه ایرانیان را بخود اختصاص نداد. در این میان فرقه مجاهدین مدعی شد که در فلان میدان تهران مردم شعار اشرف داده اند که تنها منبع خبر سایت های تابعه این فرقه بود. امروز نه تنها نمایش اعتصاب غذا در اشرف و کشورهای مختلف دیگر تعطیل شده بلکه فرقه مجاهدین هراس از جای دیگری دارد. مریم رجوی که خود درخواست فرستادن اعضای سازمان را به ایران داده بود اکنون در مقابل تصمیم دادگاه عراقی هیچ چاره ای ندارد و مایل است که به هر صورت جلوی صدور حکم دادگاه را بگیرد چرا که هر تصمیمی که این دادگاه بگیرد در واقع سرنوشت مابقی ساکنان قرارگاه اشرف را نیر در برخواهد گرفت. حمایت های اعلام شده وامضاهای جمع آوری شده از تعدادی شخصیت های اروپایی هیچ دردی را از فرقه مجاهدین دوا ننمود و بازی با واژه های مختلف و عنوان کردن صورت های مختلف کنوانسیون 4 ژنو بعد از تصمیم دادگاه عراقی بی اثر خواهد بود و سرنوشت همگی ساکنان اشرف تعیین خواهد شد. از نگاه سایت آوا:
شرایط امروزی قرارگاه اشرف و سرنوشت آن با مرگ صدام حسین و مخفی شدن مسعود رجوی و فرار مریم رجوی رقم زده شد و کسانی که تعهد دوساله را در روابط درونی فرقه رجوی امضا کرده اند امروز به نتیجه آن پی خواهند برد و واقعیت این است که پایان دوران طولانی خیانت چیزی جز سرگردانی و بی آیندگی نخواهد بود و برچیده شدن بساط قرارگاه اشرف یک قدم به آزادی کلیه اسیران این فرقه نزدیکتر خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل