مریم رجوی چگونه می خواهد ایران را پس بگیرد

احمق ترین زن در جهان همین مریم رجوی است مثل آن شوهر نامردش در خوابهای پنبه دانه ای، روزگار خودش را سپری می کند. باید از این ابله پرسید که چگونه و با چه ابزاری می خواهی ایران را پس بگیری. فکر کردی ایران خالص و یا کفری است؟ به این می گویند برداشتن لقمه گنده بزرگتر از دهان خود. از طرفی لاف آمدن و قمپز در کردن هم حد و مرزی دارد. یک ارتش به اصطلاح ضد آزادی در آن بیابان برهوت عراق وجود داشت که اکثرا با دجال گری و فریب آنها را به پادگان خراب شده اشرف منتقل می کردید به عینه دیدیم که بعد از سرنگونی اربابتان (صدام) از قدیم و جدید خودشان را از زندان شما نجات دادند و در حال حاضر دارند زندگی خود را می کنند. به احتمال زیاد با سیاهی لشکری که جمع کرده اید می خواهید ایران را پس بگیرید. سیاهی لشکری که اگر روزانه در خارجه درینگ نزند اموراتش نمی گذرد. وانگهی مگر شما در ایران پایگاهی هم در بین مردم دارید؟ اگر مردم ایران شما را می خواستند مطمئن باشید تا به حال به یک نقطه ای می رسیدید و این همه سال سنگ سرنگونی بر سینه نمی زدید. شما با غربیها لاس خودتان را بزنید سرنگونی باشد پیشکش شما و آن شوهر عربده کشت. این همه هزینه کردن برای یک سخنرانی پوشالی؟! به جای اینکه این همه هزینه در خارجه بابت یک سخنرانی می کنید یه کمی برای اشرفیان غار نشین هزینه کنید که در فقر فرهنگ بسر می برند امکاناتی که در دست آنها قرار داده اید مربوط می شود به سی سال پیش. هر سخنرانی که برگذار می کنید دم از آزادی، برابری، برادری، می زنید همش شعار و حرفهای مفت. دستگاه عقب مانده ای که شما دارید عکس این را ثابت کرده. و مطمئن باشید حصرت نشستن بر کرسی ایران را با خودتان به گور خواهید برد. فواد بصری

خروج از نسخه موبایل