حکایت دروغ فرقه رجوی از راهپیمایی روز قدس در ایران

داشتم اخبار مشارکت فعال مردم در راهپیمایی روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین را از طریق سایتها دنبال می کردم. اخبار منتشره اساسا حاکی از ابعاد وسیع و گسترده راهپیما یی ها در سراسر ایران در حمایت از جنبش فلسطین برعلیه رژیم غاصب صهیونیستی بود خصوصا این که روز قدس امسال در تقارن با لیالی قدر بود و انگیزه مشارکت و حضور اقشار مختلف مردم در این حرکت ملی و مردمی را صد چندان کرده بود که البته انعکاس گسترده ای را نیز علاوه بر رسانه های ملی داخل ایران در رسانه های خارجی نیز به همراه داشت. دراین وانفسا درهمین خصوص ازسایت ایران افشاگر مجاهدین هم خبری منعکس شد. " به گزارش دریافتی از تهران نمایش موسوم به روز قدس بسیار کساد بود. از میدان آزادی تا میدان انقلاب و در تمامی طول خیابان آزادی جمعیت به هزار نفرهم نمی رسید " خیلی جالب است که دستگاه دروغ پرداز فرقه رجوی این بار برعکس عمل کرده و به جای بزرگنمایی در رقم سازی، به طور مضحک و احمقانه ای در حد فاحش کوچک نمایی داشته است.
چرا که همواره عادت و رسم دستگاه دروغ پردازی مجاهدین بر بزرگنمایی ده چندان بود فی المثل اجتماع تاورنی صدهزار نفری بود کما اینکه سایر اجتماعات عشایر خریداری شده در اسارتگاه اشرف وچه درخارجه برهمین منوال انعکاس داده میشد.
الحق که بنیاد فرقه ها مبتنی است بر فریب و نیرنگ و باور به حکا یت " دروغ هرچه بزرگتر باورش سهل تر".
علی پوراحمدیادم آمد که سالیان پیشتر از قول یکی از فرماندهان ارتش آزادی بخش! دریکی ازخبرگزاریهای خارجی انعکاس داده شده بود که " سی و پنج هزارجنگجوی ایرانی درکمپ اشرف جمع شده اند تا……". چون خبرانعکاس داده شده خیلی خیلی دروغ بود و غلو شده بود اندکی جسارت بخرج داده و با مسول خود حسین ابریشم چی خواستم وارد بحث منطقی شوم وگفتم که خودمان که خبرداریم سقف آمار و ارقام ارتش ما حدود سه هزار و پانصد نفراست و خوب است که اجازه ندهیم خبرگزاریها ازقول شخص شما در خصوص آمار ارتش ما غلو کنند وخلاصه خوبیت ندارد… حسین با هوش! فوق العاده ضدانقلابی اش زودی فهمید که من دارم مچ می گیرم و به قول خودش ادای بریده ها را درمی آورم و در مناسبات سمپاشی می کنم و تمایل دارم از محل اشرف بمثابه کانون استراتژیکی نبرد!! خارج شده و در کناراضداد خارجه نشین باشم (ازجمله تهمت وافترایی که نثارمان می کردند که ناگفته حقیقت داشت) با عجله و با مقداری عصبانیت و با نیم نگاهی به من گفت اولا خبر که ازقول من نبود یکی دیگر گفت، برو یقه اونو بگیر. درثانی حالا چرا اینقدرسخت می گیری آمار ما همان سه هزار و پانصد نفراست که تو می گویی. حالا خبرگزاری مربوطه بطوراشتباهی یک صفر اضافه گذاشته است این که نشد بحث!!!
من هم ازخنده روده بر شدم تا کمی جرش را در بیاورم……الحق که من نیز انگاری خرده شیشه داشتم و به هر بهانه ای می خواستم یقه بگیرم!! تا متعاقب آن زیر تیغ شورای رهبری بروم. دروغ چرا. شاید که خوشم می آمد! تا یادم نرفته درخصوص همین راهپیمایی سالانه مردمی در حمایت از جنبش ملت مظلوم فلسطین بگویم که روز قدس اصلا مشکل دائمی سازمان مجاهدین بود و یادم می آید که روز قدس در یکی از سالیان پیشتر مقارن با حملات بسیار شدید صهیونیستها علیه مردم بی دفاع فلسطین بود وخود سبب شده بود که مردم ایران در ابعاد بسیار وسیعتری در اعتراض به صهیونیستها به خیابانها بریزند و خبرش هم حسابی انعکاس داده شده بود و از هوا نیز از این راهپیمایی فیلم وعکس تهیه و مخابره کرده بودند که سران سازمان برای ما که مساله دارشده بودیم توضیح شفاف! دادند که فیلم هایی که از صحنه های راهپیمایی در روز قدس درایران نشان تان دادیم ازبرای به اشراف رسیدنتان بود به حقه و کلک و دروغ نظام ایران!؟
چون موضوع بغرنج ودرعین حال هیجانی شده بود خودم پا پیش گذاشتم که یعنی چه!؟
درجواب شنیدیم که آن عکس ها وفیلم ها که نظام ایران از تلویزیون خودش پخش کرد ومتعاقبا سراسرعالم مخابره کرد تا قدرت نمایی بکند مونتاژ شده بود ازجمعیت نیم میلیونی اولین حضور مردم در نماز جمعه تهران به اقامه آقای طالقانی پس از قیام در سال 58!!!؟؟؟ عجب حکایتی!!. بازهم بنا به فرهنگ خودشان ازاین دست فاکت و نمونه بیاورم. من که ازاین دستگاه دروغ پردازی ودروغ پراکنی و دروغ بافی بسیار مضحک که مرغ پخته را هم به خنده وادارمی کند الحق که خسته شدم. شما خوانندگان محترم چطور؟ علی پوراحمد

خروج از نسخه موبایل