تسلیت انجمن نجات به خانواده محترم مرتضوی

مطلع شدیم خواهر محترمه آقای میرحسین مرتضوی از اسرای در بند اردوگاه جدید عراق (کمپ اشرف) به رحمت ایزدی پیوسته است ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان که از اعضای فعال دفتر انجمن نجات هستند. برای آن مرحومه غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

خروج از نسخه موبایل