احسان شاکری

  • نقض حقوق بشرفرقه گرایی مجاهدین

    مجاهدین خلق و کودکان – احسان شاکری

    هنگامیکه عوامل مجاهدین خلق برای سربازگیری به سراغ او آمدند، احسان نوجوان با مادر و خواهرش در سوئد زندگی میکرد. او با القائات عوامل مجاهدین مجاب شد که برای انتقام خون پدرش برای پیوستن به ارتش به اصلاح آزادی بخش مجاهدین به عراق برود. بدین…

دکمه بازگشت به بالا