باطل السحر فرقه در آلبانی شما خانواده ها هستید

دیدار محمد تورنگ با خانواده های علی اصغر کلاته سیفری و علی رضا ملایجردی در سبزوار بعد از اینکه خانواده های علی رضا ملایجردی و علی اصغر کلاته سیفری از سفر محمد تورنگ به سبزوار مطلع شدند. مشتاقانه خواهان دیدار با وی شدند چرا که خوشبختانه

پیام یک مجاهد خلق آزاد شده از اسارت رجوی به کانون شورشی

سلام، دیروز در یکی از سایت های رجوی ، مطلبی تحت عنوان آشنائی با من ، یک کانون شورشی. آمده بود که لازم دیدم ، چند سطری با این کانون ! البته اگر وجود خارجی داشته باشد ، سخن بگویم تا بلکه با اندکی آگاهی بخشی، او را از سقوط در دام فرقه ی رجوی