زهرا فیض بخش

  • اسیران اشرفزهرا فیض بخش

    زهرا فیض بخش چگونه اقدام به خودکشی کرد؟

    روابط زنان شورای رهبری در شکل فرمانده و فرمان بر پس از گسترش شورا از سال ۱۳۷۶ به بعد، خصوصا از هنگامی که مسئولیت آن بر عهده مهوش سپهری قرار داده شد، با رواج آموزش های وی به طرز اسفباری بسیار خشک و هراسناک بود.…

دکمه بازگشت به بالا