محمد اقبال

  • اعضاء مجاهدین خلقمحمد اقبال

    دیسفاژی “اقبال” گونه

    یکی از مزدوران بدنام رجوی، محمد اقبال است که در فحاشی و بددهنی، شهره ی عام و خاص است . او بی اینکه هرگز حتی در کنار تنور مبارزه هم نبوده است و دریکی از مهدهای بورژوازی لم داده و خموده شده است، برای گرفتن…

  • اعضاء مجاهدین خلقمحمد اقبال

    آیا تو چنان که مینمایی هستی؟

    سایت رسوای موسوم به ایران افشاگر فرقه رجوی روز سه شنبه 16 فوریه 2021 اقدام به انتشار مطلبی به نقل از محمد اقبال نموده است که در طی آن وی با بافتن مشتی خزعبلات برعلیه منتقدین مجاهدین اراجیف صدبار نشخوار شده از طرف رجوی را…

دکمه بازگشت به بالا