رضا اکبری نسب

  • کنترل ذهندلایل آشفته شدن کار رجوی و ذکر خیر!ازمن کدام است؟!

    دلایل آشفته شدن کار رجوی و ذکر خیر!ازمن کدام است؟!

    اسیر چاره ای جز تمکین ندارد و حرف های او ازنظر حقوقی فاقد هرگونه اعتباری است"،" اگر راست میگویند، چرا اشاره ای به نوشته های تو نمیکنند وهرگز پاراگرافی ازحرف های تورا منتشر نمیکنند؟"،" اگر اینقدر اطمینان به سید مرتضی وجود داشت، آنها اجازه ی…

  • انجمن های مستقلنامه آقای رضا اکبری نسب به بنیاد خانواده سحر

    نامه آقای رضا اکبری نسب به بنیاد خانواده سحر

    البته این برادر مهربان من اختیار نیافت که بشرح سایر درخواست های من که فوقا معروض افتاد بپردازد. چرا که حتی طرح نام یاسر اکبری نسب مقتول و مظلوم، در حکم پاشنه ی آشیل برای این فرقه بوده و صحبت از آن ابدا به مصلحت…

دکمه بازگشت به بالا