هدیش فرساوند

  • عملکرد سازمان مجاهدین خلقتأکید فرقه ی رجوی بر اسارت زنان

    تأکید فرقه ی رجوی بر اسارت زنان

    اسارتگاه اشرف باهزارزن اسیرذهنی درواقع آخرین سنگروخاک ریز ویادگاراین فرقه می باشد چراکه بابازشدن دربهای اشرف برروی این زنان ورسیدن آنها به دنیای آزاد نه تنها باعث فروپاشی کامل این فرقه خواهدگردید بلکه با به سخن درآمدن این زنان ستم دیده که بیش ازدودهه دراسارت…

  • فرقه گرایی مجاهدیندستبردی شرمگینانه به ظرافت احساس و بردباری عاشقانه زنان

    دستبردی شرمگینانه به ظرافت احساس و بردباری عاشقانه زنان

    از آنجایی که معمولا زنان در مواجهه با مشکلات از صبوری ومقاومت بیشتری ازمردان برخوردارند لذا رهبری فرقه سعی می کند با برجسته کردن این امتیاز زنان درنزد مردان ا ز آنها بعنوان عامل تعین کننده ای در نگاهداری وپایبندی مردان نسبت به آرمانهای فرقه…

دکمه بازگشت به بالا