منتهای دنائت و وحشی گری تروریستهای سوری

تروریست خوب و بد ندارد. تروریست تروریست است خواه امریکا ابرتروریست باشد و نوچه و دست آموزش فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق و خواه القاعده و خواه تروریستهای سوری و یا سایرجریانات و فرقه هایی که ایدئولوژیشان آمیخته با خشونت فوق ضدانسانی و ضدبشری است.
اگرتوان و طاقت دارید اندک نگاهی به تصاویرجنایات تروریتهای سوری در اینترنت بیندازید وخود قضاوت کنید که چگونه رجوی خائن تروریستهای سوری را رزمنده ارتش آزادی بخش میخواند.
تروریستهای سوری که سر می برند و روی کباب پز گذاشته و با افتخار! عکس یادگاری میگیرند!
تروریستهایی که به سربازان سوری در میادین شهر تیر خلاص میزنند.
تروریستهایی که دخترک زیر ده سال را ابتدا تجاوز میکنند و بعد ناجوانمردانه و وحشیانه سرش را از تن جدا میکنند.
تروریستهایی که نه سربازان حتی مردمان عادی را در میادین شهرعلنا تیر باران میکنند.
تروریستهایی که با این کارنامه سیاه به ملاقات با مریم رجوی به فرانسه فراخوانده میشوند و رجوی هم به ملاقات با این فرمانده ارتش آزادی!! فخر می فروشد.
واقعا دل هرانسان منصفی با دیدن تصاویر فوق عمیقا به درد می آید و با تمام وجود خواهان نیست و نابودی تروریست و پدیده تروریسم می باشد. طبعا مردمان ایران زمین هم هیچگاه تروریستهای رجوی را نخواهند بخشید و اجازه نخواهند داد که این وطن فروشان حتی در تخیلات خود خواب ایران و ایرانی را ببینند. همان بهتر که در جوار بیگانگان و ابر تروریستها رذیلانه روزگار بگذرانید.
 

خروج از نسخه موبایل