ﺩﺭ ﺧﻮاﺳﺖ اﺯ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ اﺭﻭﭘﺎ مبنی بر فشار به ﺭﻫﺒﺮاﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ برای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اعتصاب کنندگان

ﺩﺭ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﺟﻞ اﺯ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ اﺭﻭﭘﺎ مبنی بر فشار به ﺭﻫﺒﺮاﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ برای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اعتصاب کنندگان و انتقال ساکنان لیبرتی ﺑﻪ کشورهای ﺛﺎﻟﺚ

رئیس و اعضای محترم پارلمان اروپا،

ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖﻛﻤﭗ ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ و اﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬای ﺩهها ﺗﻦ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ تشکیلات ﻣﺨﻮﻑ و فرقه ای سازمان مجاهدین ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺟﻮی اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ قرار دارید.

ما دو تن از اعضای قدیمی این سازمان که بعد از دو دهه حضور و کار در داخل تشکیلات آن در فرانسه و عراق از این فرقه جدا شده ایم به خوبی از شگردها و ترفندهای رهبری این فرقه آشنا هستیم و می دانیم که بدون دستور این رهبری کسی در داخل این تشکیلات اراده و اختیاری نداشته و دست به هیچ کاری نمی تواند بزند لذا ﻣﻲ ﺧﻮاهیم برایتان تأکید کنیم که به هیچوجه اظهارات مریم رجوی را خطاب به شما مبنی بر اینکه این افراد خودشان داوطلبانه اعتصاب غذا کرده اند باور نکنید و بدانید که تنها هدف رهبری این فرقه از به راه انداختن این اعتصاب بیهوده لاپوشانی اشتباهات و سیاستهای خودخواهانه اش در نگهداری افراد در اشرف و کلا در عراق و به کشتن دادن آنها و نیز در طی این سی سال می باشد که موجب به هدر دادن جانها و امکانات و زندگی هزاران تن از فرزندان تحصیلکردۀ مردم ایران در خارج و داخل میهن شده است.

اﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬای اﺳﻴﺮاﻥ این فرقه اﺯ ﺷﮕﺮﺩﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﺮای ﻓﺮﻳﺐ ﺟامعۀ ﺟﻬﺎﻧﻲ و نگهداری افراد ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ترور و ویرانی ﻋﺮاﻕ اﺳﺖ. رهبری این فرقه ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻥ ﺩﻟﺶ ﺑﺮای اﻓﺮاﺩ اﺳﻴﺮ در ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺳﻮﺯﺩ ﺑﻠﻜﻪ اﺯ آنان ﺑﺮای پیشبرﺩ اهداف و سیاستهایش مبنی بر جلوگیری از انتقال به خارج عراق به منظور جلوگیری از فروپاشی تشکیلاتش به عنوان گوشت دم توپ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

اﺯ اﻳﻦ ﺭﻭ ما که نمی خواهیم دوستان و اعضای خانوادۀ دیگرمان را که در عراق باقی مانده اند از دست بدهیم از شما می خواهیم ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻧﺸده باقی ماندۀ افراد در کمپ لیبرتی در بغداد و در درجۀ اول تعداد حدود یک سوم آنها را که از قدیم حق اقامت و پناهندگی در کشورهای اروپایی داشته و دارای مدارک پناهندگی هستند برای نجات جانشان در کشورهایتان بپذیرید تا سازمان ملل بتواند آنها را به این کشورهای ثالث منتقل کند و ﺟﻠﻮی هر گونه مرگ و میر و قتل و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی بیشتر در میان این افراد گرفته شود.

آقایان رئیس و اعضای محترم پارلمان اروپا، ﻧﮕﺬاﺭﻳﺪ مسعود و مریم رجوی بیش از این ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯی ﻛﻨﻨﺪ و شما با فشار بر مریم رجوی که ساکن خاک اروپا در فرانسه می باشد به خوبی می توانید جلوی ماجراجوییهای رهبری سازمان مجاهدین با به کشتن دادن این افراد در خاک عراق را بگیرید لذا شما مسئولیت انسانی سنگینی درقبال این مسأله دارید که در صورت عدم انجام آن و روی دادن هر گونۀ فاجعۀ انسانی دیگر همچون مرگ اعتصاب غذا کنندگان و یا حملات تروریستی و جنایتکارانه ای دیگر از نوع آنچه در کمپ اشرف در روز اول سپتامبر گذشته روی داد و موجب کشته شدن ۵۲ نفر از دوستان سالیان ما شد و کشته و زخمی و معلول شدن تعداد دیگری از این افراد، در قبال مردم ایران و جهان پاسخگو خواهید بود.

قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شده از سازمان مجاهدین

غفور فتاحیان عضو جدا شده از سازمان مجاهدین

خروج از نسخه موبایل