توطئه طراحی شده رجوی برای از میان برداشتن نعمت فیروزی

مقاله ای دیکته شده به قلم نعمت فیروزی را در سایت دروغ پرداز ایران افشاگر خواندم که نه محتوای متن مقاله بلکه آنتنی کردن این عنصر بریده از رجوی که سالیان روی دستشان مانده است , بسا برایم غیرمنتظره وغیرمترقبه بوده است و آنرا خیلی مشکوک تلقی کرده طوریکه بوی از میان برداشتن ایشان از جانب تشکیلات مافیایی رجوی به مشام میرسد.
هیچکس نمی تواند ولو اندک مدتی در تشکیلات رجوی درعراق بوده باشد و نعمت فیروزی را نشناسد چراکه ایشان سالیان و بطورلاینقطع علیه رجوی ودستگاه دروغپرداز کنترل ذهن و مقوله انقلاب ایدئولوژیک و سیاستهای خطی استراتژیکی و… موضع مخالف و منتقد داشته و البته که قیمت گزافش را همواره پرداخت کرده است.
به دستور رجوی ایشان درجلسات به اصطلاح عملیات جاری وغسل هفتگی همواره زیرتیغ زنان شورای رهبری وهجمه جمع القاء شده بوده وبارها وبارها با طوفانی ازتف وفحش های رکیک ازایشان پذیرایی شده است وهربارکه فشارهای اینچنینی کفاف نمی داده شخص رجوی درجلسه بزرگ خودش ایشان را پشت میکروفون می کشاند و با تمسخر و تحقیر وی را یک بریده وطعمه خارجه دوست معرفی میکرد و با تحریک جمع به وی اهانت می نمود و سر آخر با ادا و اطوار مشمئزکننده ای میگفت: " ای خدا این چه نعمتی بود که به ما دادی. ما این نعمت را نخواستیم که دائم پاچه ما را میگیرد. اورا ازمیان ما ببر…"
هیچوقت یادم نمیرود که درنشستهای یقه درانی مهوش سپهری (نسرین) نعمت فیروزی ازجمله سوژه های ثابت بود که دائم تحت فشارمضاعف وتحقیربود ونسرین درخصوص ایشان میگفت " خیلی ها قلوس هستند ودائم روی میزمن هستند ومن مامورهستم برای تعیین تکلیف آنان جلسه بگذارم ولیکن دراین وسط نعمت زیرمیز من است و آنقدر پرونده اش خراب است که دیگرتمایل ندارم نعمت را از زیر میز به روی میز بیاورم."  
اینچنین بود که نعمت فیروزی همواره تحت فشار و سرکوب تشکیلات بوده و یک بریده محض قلمداد می شده وحال چه شده است که به قلم ایشان درسایت ایران افشاگر مقاله درج میکنند!!؟
 

خروج از نسخه موبایل