رجوی و توهم سیاهی لشکر

رجوی در دنیای سیاست،  حامیانی ندارد  که از وی حمایت کنند و  شورای ملی مقاومت ایران که آنرا در بوق و کرنا می کنند، هم تماما از خودشان هستند  و در واقع بسیاری از اعضای  این به اصطلاح شورا، آدمهای دارای سابقه در ترور و خشونت هستند.  در این میان سازمان خبات کردستان که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست هم بیشتر نیست، چنان سازمان مجاهدین، اطلاعیه ای ازجانب آنها صادر می کند که کسی نداند انگار که این گروه چند نفره خبات کردستان  برای خودشان چه کسی هستند؟!  هم چنان که سازمان مجاهدین، به خودش تنها اپوزیسیون و تنها نیروی مبارز در برابر رژیم ایران  می داند  در بیانیه ای نیز به این گروه چند نفره خبات در تایید عملکرد خود استناد می کند.
آنچه قدر مسلم است سازمان خبات،  نوچه رجوی است و برای یک لقمه نان به هر قیمت خودش را به رجوی نزدیک نموده است و رجوی هم که نیاز مبرم به سیاهی لشکر دارد از آنها استفاده می کند.
 نام خبات برای کسانی که نشناسند شاید دهن پر کن باشد ولی آنچه می دانیم سازمان خبات، سازمانی ده الی 15 نفره است که بیشتر جنبه خبرچینی برای سازمان مجاهدین را دارد و عملا به حساب نمی آید.  با  این حال باید به مسئول خبات گفت رجوی خودش نوکر دیگران است و با کاسه لیسی امورات خود را  می گذراند  و با خبرچینی برای سایر رژیم ها  از جمله اسراییل و شیوخ مرتجع عرب ارتزاق می نماید،  باز شما چقدر پست و حقیر و فرومایه هستید که در زیر چتر رجوی می خزید  و مایه ننگ مردم کرد شدید!!
در اطلاعیه ای  از جانب سازمان مجاهدین که در رسانه های وابسته به رجوی منعکس گردیده ذکر شده افشاگری سازمان و شورای ملی مقاومت دست ایران را رو کرد. در اینجاست که دم خروس  رجوی و متحدان  آنها بیرون میزند. از یک طرف ادعای افشاگری درباره مسایل هسته ای می کند و از طرفی با تفاهم هسته ای و شفاف شدن قضیه اتمی ایران مخالفت می کند. در اینجا مشخص می شود که سازمان مجاهدین به دنبال حقیقت نبوده و صرفا به دنبال ایجاد فضای مبهم و تنش زا بین ایران و غرب می باشد تا بتواند از این شکاف استفاده و در این شکاف عرض اندام نموده و  به تعبیری از آب گل  آلود ماهی بگیرد لذا این چنین موضع گیری می کند که چرا کشورهای 5+1 با ایران به تفاهم رسیدند.
باید از سازمان پرسید اگر نمی خواهید ایران در زمینه انرژی هسته ای به خود کفائی برسد و به این تکنولوژی دست نیابد از دیدگاه شما با این تفاهم ایران محدود می شود و این به نفع شماست پس  چرا نگرانید و عجز و ناله دارید. واقعا این تناقض گویی های شما نشان از اهداف پلید و پشت پرده شماست که توافق هسته ای دست رجوی را می بندد و در عرصه سیاست شکست خورده محسوب می شود چون هزینه های بالائی در این زمینه می کرد.
رجوی بیچاره چه امیدهایی که در سر داشت تا از این شکاف بین ایران و غرب بهره بگیرد اما افسوس که تماما سراب و خواب های خیالی بود که فقط در حد رویا بود.  خلاصه که دادن اطلاعیه از جانب هر گروه و سازمانی چیزی را عوض نخواهد کرد و صورت مسئله تغییرنمی کند. فقط دشمنان و همدستان کسانی که در شرایط های حساس پا روی گلوی ملت ایران می گذارند معلوم تر می شود و در زمان خودش باید پاسخگو باشند. خوب است نکته ای را به سازمان خبات بگویم که از خواب غفلت بیدار شوید وقتی می بینی اعضاء قدیمی سازمان مجاهدین از این شورا جدا می شوند و خودشان را از این مرداب خلاص می کنند ذره ای از انسانیت در وجودشان است که از سازمان جدا می شوند ولی وای به حال بدبختی و فلاکت شما که به ریسمان پوسیده رجوی وصل شده و از او گدایی می کنید؟! باید گفت زوزه های کفتار پیر رجوی شنیده می شود و این فریادهای رجوی فریاد نابودی و اضمحلال است.

خروج از نسخه موبایل