رجوی بعنوان دشمن مردم سوریه، به حضور قانونی ایران اعتراض دارد!

کمیسیون امنیت و ضد تروریزم؟! شورای مقاومت که مثلا نام آبرومندانه ای برای فرقه ی رجوی است، اطلاعیه ای منتشر کرده وطی آن به نقل وانتقالات فرماندهان سپاه در سوریه پرداخته تا ضمن نشان دادن احاطه ی خبری اش به اوضاع سوریه و امورنظامی ایران، جاسوسی خفیفی را هم انجام داده و بر زخمی که از شکست از اشاعه ی ایران هراسی اش متحمل شده، مرهمی بگذارد!
البته این بارهم ساکنین فلک زده ی لیبرتی هم مدنظر بوده اند تا بدینوسیله باورداشته باشند که رهبرشان چه احاطه ی اطلاعاتی برامور کشور دارد و چه راه کوتاهی برای دردست گرفتن قدرت درایران درچند قدمی خود، تا وضع فلاکت بار خود را بمدت کمی هم که شده تحمل کنند!!
دراین اطلاعیه ی کذائی، کوشش شده که با دورزدن عملیات موفقیت آمیز ارتش ونیروهای مردمی سوریه، نقش درجه اول در سوریه به ایران اختصاص یابد تا بدین وسیله حضور لشکرهای جرار یکصد هزارنفری تکفیری ها ونوکران غرب – که مردم  بومی سوریه دراین میان دراقلیت مطق قرار دارند- منسی شود!
 کسی که ازاوضاع منطقه، جهان و سوریه بیخبر باشد، ابدا ازمتن اطلاعیه ی مورد بحث نمیفهمد که چرا مستشاران نظامی ایران درآنجا حضوردارند و برعکس تصور میکند که سوریه دردست نیروهای مردمی بوده با حکومت پوشالی درمانده که ایران میخواهد با استفاده ازضعف حکومت سوریه، جای این نیروهای مردمی را با اشغال سوریه بگیرد!
نه هموطنان!
درمعادلات جهانی به کشوری با شرایط ایران، اجازه ی تصرف سرزمین دیگران را نمیدهند وشما با پشت پاانداختن این اصل مسلم، درصدد فریب مردم، خوش رقصی برای دشمنان بشریت ودشمن تراشی برای کشور خودتان هستید!!
شما اگر ذره ای ازبو ومنش انسانیت دروجودتان بود، میتوانستید ابتدا بر خوانندگان اطلاعیه های پایان ناپذیر خود روشن سازید که مردم سوریه به کدامین گناه مورد تعرض تکفیریهای یکصد هزار نفری قرار گرفتند تا ایران وروسیه مجبور باشند دروفا به عهد و پیمان خود با دولت قانونی این کشور، به کمک آن بشتابند!
کاری که بنفع رجوی نیست وهرگز انجامش نخواهید داد!
صابر
 

خروج از نسخه موبایل