عرض تسلیت انجمن نجات لرستان به خانواده سعیدی

بازگشت همه بسوی اوست
دوست و برادر گرامی آقای رمضانعلی سعیدی، با کمال تاسف و تاثر خبر عروج ملکوتی برادر جنانبازتان را مطلع شدیم. ضمن آرزوی علو درجات برای آن عزیز تازه درگذشته برای بازماندگان صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم و درخواست داریم ما را درغم خود سهیم بدانید.
خسرو پور – مرادی

خروج از نسخه موبایل