اشکی برای محسن حججی؛ شهید اهل بیت و عصمت و طهارت

مستند” آتش به اختیار” از زندگی و شهادت قهرمانانه شهید دفاع از حرم اهل بیت و عصمت و طهارت ؛ محسن حججی را داشتم ازشبکه یک سیما نگاه میکردم. لحظه لحظه زندگی نوعدوستانه و پربار ولایی و خدایی شهید سرازتن جدا شده آنچنان برایم تاثیرگزار و متحول کننده بود که از دیدنش از سرعشق به ارزشها و آرمانهایش سیراب نشدم طوریکه امروز برای بار دوم فیلم مستندش را از برای درک و فهم بیشتر بازبینی نمودم ودرآتش عشقش به خدا ومردم وایده آل هایش ودرتامل خون جوشان و تاثیر گزارش به وسع فهم و توان و ظرفیتم سوختم و توشه گرفتم.
نقطه اوج تحول و بینایی ؛ دیدن لحظه اسارت شهید محسن حججی درچنگال وحوش داعش بود که بجز شهامت و مردانگی و وفای به عهد وآرمان چیزی ندیدم. نه تنها ترس و دلهره و اضطراب از برای دادن جانش هویدا نبود ؛ بل رشادت و مقاومت و ایستادگی و شهادت طلبی بود که درچهره معصومانه جوانش تلالو و درخشش داشت وسلام و درود خدا براوباد که بسویش پرکشید وجاودانه شد.
درگذر از تماشای انرژی زا و احیا کننده مستند ؛ آنجا منفجرشدم وازپیله بسته ودرمانده خویشتن خود رهانیده شدم که لحظه سربریدنش را با چشمانی اشکبارشاهد بودم وشهادت دادم محسن حججی برایم معلم شد وآموزگار ارزنده نام گرفت و راه و روش زندگی سبکبارعاشقانه را از وی آموختم. آموختم که خطاهای گذشته ؛ تعلل های پیشین ولغزشهای نابخردانه دیگراصالت ندارد ومیشود به یمن چنین خونهای پاک وجوشانی ازگذشته ولوتماما سیاه تطیهرشد وبه بلندای عشق و کرامت عاشقانه پرواز کرد.
فارغ ازهرپستی وبلندی وگذشته های آمیخته با خطا ولغزش میشود یک محسن شد وراه و رسم محسن را پیشه کرد ومقابل متجاوزان به حریت وحریم عصمت وطهارت وخاک وطن جانانه دفاع کرد وسبکبار وسبکبال به شهادت رسید ودرراه مردم ونوعدوستی با ادای دین به آرامش رسید.
دراین وانفسا ناگزیر نگاهم به رجوی و فرقه بدنام وهم آخور داعشی افتاد که چنین جانیان وحوشی را”نیروهای مسلح” و” عشایرانقلابی” و” مبارز” قلمداد میکنند وبرایشان هورا می کشند وتشویق به جنایت بیش ازپیش علیه هموطنانمان میکنند شاید که ازسربدبختی وذلالت ومزدوری وآویختن به بالادستهای تروریست همچون آمریکا وآل سعود و صهیونیسم به مسند قدرت ودیکتاتوری برسند وملتی را سرازتن جدا کنند. ولیکن کورخواندند وخونهای پاک ومنزه محسن ومحسن ها زایش وتولدی هزار باره خواهد داشت و بساط تروریسم وافراطی گرایی را برای همیشه از صحنه روزگار محو خواهد نمود.
درود بر خون پاک و جوشان محسن حججی و روح و روانش شاد
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل