مریم قجر و حمایت از جنایت کاران غربی و منطقه ای از حمله به سوریه

بعد از حمله جنایت کارانه کشورهای غربی به سوریه، سران فرقه تروریستی رجوی برای خوش رقصی نزد جنایت کاران به تعریف و تمجید از آن حمله پرداخته و به صاحبان حمله پیشنهاد می کنند که باید این کار ادامه یابد تا اینکه نیروهای ایرانی از سوریه خارج شده و دولت قانونی سوریه سرنگون و تروریست های وحشی امثال رجوی به قدرت برسند.
سران کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه جنایت کار می باشند و باید به حامیان این حمله هم گفت: آنان نیز چون از جنایتی که انجام گرفته به تعریف و تمجید می پردازند همانند فرقه تروریستی رجوی هم جنایت کار می باشند و در کشتار مردم سوریه نقش دارند.


نفس کشورهای غربی و حامیان منطقه ای شان که از شکست تروریست ها در غوطه شرقی و دوما به شماره افتاده بود به دنبال بهانه ای بودند که حمله به سوریه را آغاز نمایند و نشان دهند که از تروریست ها حمایت می کنند به همین دلیل بهانه استفاده از مواد شیمیایی را عنوان نمودند. البته باید در این باره گفت که چند سال قبل شاهد بودیم که ماموران منع سلاح های شیمیایی از نابودی کامل مواد شیمیایی در سوریه خبر دادند و همه بر این مسئله اتفاق نظر داشتند و اکنون چگونه می شود با توجه به گزارش آژانس به یکباره مواد شیمیایی و استفاده از آن مطرح می شود. در گذشته هم یک بار این مسئله مطرح شد که بعداً مشخص شد که این کار توسط تروریست ها انجام گرفته است.
سئوال این است که وقتی ارتش کشوری منطقه ای را که در حال تصرف دارد از مواد شیمیایی استفاده می کند؟ آیا این یک فریبکاری بزرگ از طرف دولتهای غربی و حمایت از تروریست ها نیست؟
اکنون که سران سه کشور غربی دست به این جنایت زدند و تعدادی موشک به کشور سوریه پرتاب کردند آیا می تواند در میدان جنگ تغییراتی ایجاد کند؟ آیا این کار می تواند به تروریست ها سوریه کمک نماید؟ ولی چیزی که از همه مشخص تر است حمایت مریم قجر از این جنایت انجام گرفته است که زیاد دور از انتظار نبود چون سران فرقه همیشه به دنبال این هستند که تعداد بیشتری از مردم سوریه و ایران کشته شوند آنان فکر می کردند که حمله غرب به سوریه ابعاد بزرگتری خواهد داشت و دلشان را صابون زده بودند که حتماً این بار تغاری خواهد شکست و جهان به کام کاسه لیسان خواهد بود ولی اکنون با توجه به موضعگیری ترامپ و اینکه حمله به سوریه تمام شده مانند آب سردی بود که بر روی مریم قجر و دارو دسته جنایت کارش ریخته شد.
درجای دیگری از پیام حمایت از حمله غرب به سوریه سران فرقه مدعی می شوند، این خواست مبرم همه مردم و آزادی خواهان سوریه و دیگر کشورهای منطقه بوده است.
البته برای همه روشن است منظور رجوی از آزادی خواهان همان تروریست های وحشی و عقب مانده داعشی و دیگران می باشد و اگر از کشورهای منطقه حرف می زند که باید به او گفت وضعیت بیشتر کشورهای منطقه مشخص است چون وقتی از تروریست ها حمایت می کنند پس چه انتظاری باید داشت که از این حمله حمایت نکنند.
ما منظور مریم قجر از آزادی خواهان و کشورهای منطقه را به خوبی شناختیم و حال به درد اصلی که همیشه سران فرقه از آن دم می زنند بپردازیم که همان سیاست مماشات مورد ادعایی سران فرقه تروریستی رجوی است.
تمام درد رجوی این است که باید کاری کرد نیروهای ایران از سوریه خارج و به جای سوریه باید به ایران حمله کرد. سران فرقه رجوی فکر می کنند که با ردیف کردن یک مشت کلمات بی خود و بی معنی می توانند جهانی را علیه حکومتی مشروع و قانونی بشورانند.
این طرز تفکر مریم قجر و دارو دسته جنایت کارش می باشد و هر شب خواب آن را می بینند که شاید فردا خبری شود ولی چه سود که مریم قجر هنوز در خواب های پنبه دانه ای خود گیر کرده است.
اکنون مریم قجر همانند سران کشورهای غربی در جنایت انجام گرفته شده در سوریه نقش داشته و این در سابقه جنایت کارانه وی باقی خواهد ماند و تاریخ بر آن گواهی خواهد داد.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل