سعدالله سیفی در دامان پرمهر خانواده

فرار و جدایی و پشت کردن آقای سعد الله سیفی عضو با سابقه مجاهدین به رجوی و فرقه اش و اثبات اصالت و حقانیت کانون خانواده با بازگشت به دامان پر مهر خانواده اش را به وی و خانواده چشم انتظارش تبریک می گوییم.

سعدالله قریب به 3 دهه اسیر خدئه و نیرنگ دیو و گشتاپوی دژ اشرف و لیبرتی و آلبانی شده بود اما دریک تصمیم جانانه این حصار و زنجیر اسارت را شکست وبه زندگی آزاد وانسانی خود بازگشت.
شعار و واژه تکراری رجوی همیشه این بود که”دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد” درواقع اکنون مسئله داران واعضای فرقه این شعار را درخصوص تصمیم به جدایی و رهایی شان عملی می کنند.

این شعار از دست رجوی گرفته شده واکنون در دست مسئله داران و ناراضی هاست واز رده های بالا شروع وهمین باعث شکست و وحشت رجوی ها گردیده است.
انجمن نجات کرمانشاه این پیروزی را به کل خانواده بزرگ انجمن نجات تبریک گفته و برای سعدالله سیفی آرزوی موفقیت در زندگی و به خانواده اش چشم روشنی و تبریک می گوییم.

 

خروج از نسخه موبایل