گردهمایی تعدادی از خانواده های کرمانشاهی دردفتر انجمن استان

عده ای از خانواده های اسیران فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان کرمانشاه حضور به هم رساندند و از نزدیک با هم به بحث و تبادل نظر درخصوص چاره اندیشی برای رهایی عزیزانشان پرداختند.

این خانواده ها به پیشنهاد خود از جداشده جدید برگشته از کشور آلبانی آقای سعدالله سیفی هم دعوت به عمل آوردند تا از آخرین وضعیت عزیزانشان اطلاع پیدا کنند.
دراین جلسه آقای سیفی از شگردهایی که سازمان برای تهی کردن خود او به کاربرده واز نامردی هایی که در حق او روا داشته پرده برداشت.
از جمله اینکه سازمان رجوی چگونه از طرف او زمانی که درتشکیلات بوده برای خانواده نامه نگاری نموده واز آن طریق پیام ها ودستورات غلط وغیرواقعی از طرف آقای سیفی برای داخل و خانواده ارسال کرده وموجب چه تنش های جبران ناپذیری شده است.
خانواده های مآوایی(محمدعلی سیتنه) – نجفی (داریوش) – مرادی (هوشنگ) – لطفی (علیمراد) – مرادپور(یحیی) … و تعدادی دیگر دراین گردهمایی از سیکل و سناریوی گروگان بودن عزیزانشان و پروسه هایی که درعراق برای رهایی عزیزان خود تلاش نموده اند وسازمان برای آنها ارزشی قائل نبوده سخن گفتند ودرپایان برادامه تلاش خود درجهت رسوا نمودن این گروگان گیری بنام مبارزه و مقاومت پای فشردند.
خانواده ها از دولت ومسئولین و دیپلماسی خارجی ایران خواستند درخصوص رهایی این گروگانها ازطریق مقتضی اقدام بین المللی به عمل آورند.
درخلال این جلسه تعدادی از خانواده هایی که به دلیل مشغله کاری خارج ازاستان بودند بصورت تلفنی با آقای سیفی گفتگو کرده وآخرین وضعیت عزیزانشان را جویا شدند.
همچنین خانواده ها بصورت ویدیو کنفرانس با یکی از جداشدگان که درکشور آلبانی ساکن است ازکانال انجمن تماس گرفته و از آخرین اخبار کشور آلبانی و فرقه خبرهای جدیدی کسب کرده وهرکدام جداگانه جویای عزیزان خود بودند.
دراین ارتباط این جداشده نیز قول داد که درراستای رهایی سایر دوستانش از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

خروج از نسخه موبایل