محل خفای جنايت کار جنگي تحت تعقيب، مسعود رجوی

محل خفای جنايت کار جنگي تحت تعقيب، مسعود رجوی
مجله دنيا العرب، اوت دوهزار و پنج
مجله ماهانه دنيا العرب که به زبانهای عربي و انگليسي منتشر مي گردد در شماره ماه اوت دوهزار و پنج خود مطلبي تحت عنوان محل اختفای جنايت کار جنگي تحت تعقيب، مسعود رجوی را به زبان عربي به چاپ رسانده است. اين نشريه در کنار مقاله مذکور مصاحبه های آقای جواد فيروزمند با راديو بي بي سي و راديو فرانسه در مورد وضعيت کمپ مجاهدين و همچنين مدارک افشای فرار رجوی به اروپا با لباس عربي را به زبان عربي ترجمه کرده است. دنيا العرب در بخش ديگری از اين شماره خود مقاله آقای ماهان عابدين در آسيا تايمزکه به وضعيت اسفناک کنوني مجاهدين اختصاص دارد را نيز به زبان عربي منعکس نموده است.


به نقل از ایران اینترلینک
خروج از نسخه موبایل