اسامی آخرین دسته از جداشدگان مجاهدین

اسامی آخرین دسته از جداشدگان مجاهدین
این افراد در تاریخ 11/5/1384 با پشت کردن به مجاهدین، به ایران عزیز و به آغوش پرمحبت خانواده‎هایشان بازگشتند:
1- قاسم باباصفری
2- نقی بیگلو
3- اکبر حسین‎آبادی
4- محمد رییسی
5- حسین جنت‎نژادیان
6- محمودرضا حافظ تقوی
7- احد عربی
8- حبیب‎الله فلاحی
9- پیرداد دستجردی
10- فرشید نصراللهی


خروج از نسخه موبایل