اطلاعيه انجمن فلق

اطلاعيه انجمن فلق
اگر چه سخنگویان آقای رجوی مدعی هستند که از انتقال جداشدگان، ازعراق به هر کجا که خودشان مایل هستند ؟!! استقبال وپشتیبانی می کنند.
اما بعد ازبرگزاری آکسیون انجمن فلق در راستای درخواست سرعت بخشیدن به پروسه انتقال این قربانیان، مثل اینکه آب در لانه مورچگان ریخته باشند.
مجاهدین با یک بسیج مسخره ابتدا تلاش کردند منکر وجود چنین آکسیونی شده وسپس در حالی که از فرط دستپاچگی حتی یک نامه دست پخت سيستم عريض وطويل تبليغاتی خودشان را هم با دو اسم متفاوت یکباربه اسم «دکتر توکل» ودر جای ديگر به نام« سعید» منتشر کردند.
اما بعد از مورد تمسخر واقع شدن از طرف مخاطبین نامه کذایی بار دیگر با امضاء رسمی نماینده به اصطلاح شورای ملی مقاومت در آلمان «جواد دبیران » به صحنه آمدند وهمان اراجیف را تکرار کردند.
اگرچه با توجه به بیماری که آقای دبیران با آن دست وپنجه نرم می کنند وما شفای عاجل برایشان آرزو می کنیم قصد پرداختن به وضعیت این به اصطلاح نماینده شورا را نداریم واز ذکر وضعیت او درعراق صرف نظر کرده، چرا که ظاهرا اجازه خروج گرفتن از عراق را باید با دست زدن به این قبیل لجن پراکنی ها جبران کرد؟!!
با این همه مثل اینکه وحشت رسیدن پای کسانی که سالها مانع خروجشان از جهنم عراق شده اند ودرهمین راستا از هیچ تحقیر،توهین وبگیر وببندی در حقشان فروگذار نکرده اند آنچنان لرزه براندامشان انداخته که با فرار به جلو، و براه انداختن شوهای تلويزيونی که توسط امثال محدثين وتوحيدی به روی صحنه میآورند.
واز طرفی ديگر با دست زدن به شانتاژوبه راه انداختن تيمهای تعقيب ومراقبت برای کسانی که تلاش میکنند به اين قربانيان کمک بکنند.
خاطره رجزخوانی های زهرا خانم در جلو دانشگاه تهران وسفارت آمریکا راکه چادر به کمر می بست وفحاشی می کرد، این روزها لمپنهای مجاهدین زنده کرده، ودقيقا با همان مکانيزم سعی می کنند، که فضای رعب و وحشت ایجاد کنند.
تا جایی که در روزهای اخير به کسانی که با انجمن فلق رابطه داشتند مراجعه حضوری کرده و حتی آنها را تهدید کرده اند.
ظاهرا خاک اروپا را با عراق تحت سلطه صدام حسين اشتباه گرفته،اگر چه برای ما چنين حرکات مشمئز کننده ای غير منتظره نيست و پيشاپيش به مراجع مسئول در کشورهای اروپای در اين رابطه هشدار داده ايم، و دراين مورد مشخص نيز با ذکراسم ومشخصات اين افراد به مقامات امنيتی اينجا جريان را اطلاع خواهيم داد.

خروج از نسخه موبایل