نامه سر گشاده انجمن نجات به ریاست و نمایندگان محترم پارلمان بلژیک

ریاست و نمایندگان محترم پارلمان بلژیک
عالیجنابان
با تقدیم احترام
در تاریخ 27 آوریل 2006 کمیسیون خارجه پارلمان بلژیک قطعنامه ای به حمایت از گروه تروریستیMKO) )صادر کرده است و تعجب بسیاری از آزاداندیشان را برانگیخت که چرا باید کشوری مانند بلژیک که حامی حقوق بشر و انسان هاست می بایست از یک فرقه تروریستی حمایت نماید.
به همین منظور توجه نمایندگان پارلمان محترم بلژیک را به گزارش مدون دیده بان حقوق بشر، بیانیه امریکا و بیانیه اتحادیه اروپا که در مورد این فرقه ( رجوی) منتشر شده جلب می نماییم. در آن گزارش اعضای سابق به طور مستند از وجود زندان و شکنجه و حصر و سانسور، جدا کردن کودکان از والدین، طلاق های جمعی و زیر پا گذاشتن سیاست های رجوی و همسرش به عنوان افرادی که مسبب این برخوردها می باشند و بسیاری موارد دیگر از نقض حقوق بشر از سوی این فرقه تروریستی که در داخل ایران با بمب گذاری و قتل عام مردم بی دفاع و بیگناه، و در دامن کشور با ارعاب و شکنجه اعضای ناراضی خود وجهه بسیار زشت و زنده یی از خود باقی گذاشته است.
نمایندگان محترم پارلمان
چگونه با این همه اسناد، مبنی بر ماهیت تروریستی این فرقه ضد حقوق بشری که از طریق اعضای تشکیلاتی و هوادارانی که سال ها خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به دنبال شعارهای واهی و قدرت طلبی رهبران فرقه متحمل آزارها و شکنجه ها شدند؛ آن هم صرفاً به دلیل انتقاد به سیاست های خودکامه رهبران فرقه که به نابودی شخصیت حقیقی و حقوقی اعضا منجر شده توجهی نگردیده است.
و نمایندگان محترم فریب ترفندهای تبلیغاتی آن ها را خورده و با این همه اسناد و مدارک موجود از ماهیت این فرقه بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی از آن ها حمایت می گردد.
در حالی که انتظار می رفت نمایندگان کشور بلژیک که مدافع دمکراسی و آزاداندیشی هستند ،برابر خواست عمومی مبنی بر عدم حمایت از تروریسم برخورد مناسب تری نسبت به امور داشته باشند و به دور از تنازعات سیاسی ، برخوردی قاطعانه داشته باشند و با حمایت از این فرقه تروریستی وجهه خود را برای جهانیان زیر سئوال نبرند؛ چرا که ماهیت تروریستی این گروه کاملاً افشا شده و شما به عنوان نمایندگان مردم کشورتان می بایست واقع بینانه تر به مسائل کشورهای دیگر توجه نمایید.
در آخر یادآور می شویم در شآن دولت و کشور بلژیک نیست که با گروهی تروریست احساسی برخورد کند و اعمال فضاحت آور آن را نادیده بگیرد و علامت سئوال بر ادعای طرفداری حقوق بشر و مبارزه با تروریست برای خود به ارمغان آورد چرا که همه این ها در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و خود آقایان به این امر توجه دارند.
عالی جنابان
ما اعضای سابق که در حال حاضر برای مبارزه با ستم کاری فرقه، انجمنی را به حمایت و نجات از دوستان خود در این فرقه تشکیل داده ایم، از پارلمان بلژیک تقاضا داریم مواضع حقوق بشری را فراموش ننمایند و هر چه سریع تر از این فرقه فاشیستی و تروریستی فاصله گرفته و واقعیت ها را در رابطه با این فرقه مدنظر قرار دهند و درخواست می کنیم همانند اتحادیه اروپا این گروه را محکوم نمایند.
با تقدیم احترام
انجمن نجات

خروج از نسخه موبایل