نامه به اينگريدهولتزهوتر به نماينده سابق مجلس آلمان

نامه به اينگريدهولتزهوتر به نماينده سابق مجلس آلمان
کانون آوا، نهم ژوئن
با احترام
خانم اینگرید هولتز هوتر
ازشما به عنوان رييس کميته همبستگي با ايران در نشريات سازمان مجاهدين نام برده ميشود.
ما فکر ميکنيم اين کميته يکي از دهها انجمن پوششي مجاهدين خلق ميباشد که تحت نام هاي مختلف در خدمت اهداف اين سازمان قراردارند.
شما با نيات خير خواهانه که به غايت انساني و قابل درک است متاسفانه در دام يک فرقه ايدئولوژيک – سياسي افتاده ايد که ما وظيفه خود ميدانيم اطلاعاتي در اين زمينه دراختيار شما قراردهيم.
1. سازمان مجاهدين از ساليان پيش در ليست گروههاي تروريستي آمريکا – اروپا – کانادا و انگلستان قرار دارد.
2.آيا ميدانيد سازمان مجاهدين براي رسيدن به اهداف خود مبارزه مسلحانه وخشونت آميز را به عنوان يک شيوه مبارزاتي قبول دارد؟ نظر شما دررابطه با مبارزه مسلحانه به عنوان يک راه حل براي رسيدن به قدرت سياسي چيست ؟
3. سازمان مجاهدين مانند هر فرقه ديگري اعضاي خودش را وادار به عمليات جاري ميکند به اين مفهوم که هر عضو مي بايست تمام افکار و عقايدش را روزانه به رهبري فرقه گزارش دهد. نظر شما در اين رابطه چيست ؟
4. آيا شما ميدانيد ازدواج در سازمان مجاهدين ممنوع است ؟
شما به عنوان يک شخصيت برجسته سياسي مطلع هستيد که هرگونه حمايت از يک جريان تروريستي بازتاب خوبي براي افکار عمومي نخواهد داشت.
کانون آوا که از کارشناسان مسايل مجاهدين تشکيل شده است، خرسند خواهد بود شما را با سوابق اين گروه و اهداف آن آشنا سازد و در صورت تمايل خطرات نزديکي شما به يک فرقه مذهبي را برايتان بازگو نمايد.

خروج از نسخه موبایل