دادگاه عالی تجدید نظر هلند آقای خرمی را تبرئه و مجاهدین خلق را محکوم کرد

دادگاه عالی تجدید نظر هلند آقای خرمی را تبرئه و مجاهدین خلق را محکوم کرد
کانون رهایی، هلند، بیست و نهم دسامبر 2006
محکومیت سازمان مجاهدین در دادگاه هلند
دادگاه عالی تجدید نظر هلند در تاریخ 28 دسامبر 2006 پس از 8 سال مبارزه آقای حبیب خرمی برای سرپرستی قانونی فرزند خویش، حکم به تبرئه خرمی از تمامی اتهامات وارده داد و سازمان مجاهدین را محکوم شناخت.
روزنامه فولکس گرانت که در تمامی طول محاکمات و سپس قرائت حکم حضور داشت مقاله ای مبنی بر محکومیت مجاهدین در روزنامه روز جمعه 29 دسامبر نوشته است که ترجمه آن بعد به نظر هموطنان خواهد رسید.
15 روز قبل از اعلام حکم، دادگاه هلند در تاریخ 14 دسامبر برای بررسی این پرونده تشکیل جلسه داده بود که مشروح آن به اطلاع همگان رسید و روزنامه سراسری فولکس کرانت در 15 دسامبر مقاله مفصلی تحت عنواننجات کودک از چنگ فرقه تروریستی بچاپ رساند.
کانون رهائی ضمن تبریک به اقای حبیب خرمی بخاطر این پیروزی وکسب حق قانونی فرزند خویش مشروح حکم دادگاه واعمال غیر قانونی و کار شکنی های مجاهدین را در پروسه طولانی این پرونده بعدا به اطلاع همگان خواهد رساند.
در ضمن تلویزیون شمال هلند امروز 29 دسامبر یک مصاحبه تلویزیونی با آقای خرمی در همین رابطه خواهد داشت که آنهم بصورت نوشتار روی وب سایت ها خواهد آمد.
کانون رهائی 29 دسامبر

خروج از نسخه موبایل