اطلاعیه کانون آوا در رابطه با کناره گیری خانم هشترودی از شورای ملي مقاومت

اطلاعیه کانون آوا
در رابطه با کناره گیری خانم هشترودی از شورای ملي مقاومت

کانون آوا، چهارم ژانویه 2007
کانون آوا در راستای فعالیت های بشر دوستانه و کمک به افراد اسیر در فرقه مجاهدین از خروج و کناره گیری هر انسان با اراده از سیستم فرقه رجوی خوشحال می گردد.
همانطور که هموطنان عزیر در جریان می باشند کانون آوا طی دو اطلاعیه در تاریخ 16 و 26 آپریل سال 2006 از خروج حانم فریبا هشترودی از شواری ملی مقاومت فرقه رجوی خبرداد که این خبر با سکوت فرقه مجاهدین روبرو گشت و امروز خوشبخاته طی خبر کانون هابیلیان از ایران خانم فریبا هشترودی ضمن کناره گیری از شواری ملی مقاومت به ایران مسافرت کرده که با این عمل گفته خود را در جریان کنسرت مرضیه در فرانسه تایید کرده است. در جریان کنسرت مرضیه در پاسخ به سوال آقای میلاد آریایی که به ممانعت از ورود خود به ایشان اعتراض نموده بود خانم فریبا هشترودی صریحا همکاری و عضویت خود را در شورا نفی نموده بود
کانون آوا این کناره گیری از جریان خیانت بار فرقه مجاهدین را به خانم هشتروردی تبریک عرض می نماید.
کانون آوا
04.01.2007

خروج از نسخه موبایل