مجاهدين رجوي، متحد صدام ديکتاتوري كه تاريخ مصرفش تمام شد

مجاهدين رجوي، متحد صدام ديکتاتوري كه تاريخ مصرفش تمام شد
انجمن پارس، ششم ژانویه 2007
اکثر مردم خاورميانه بويژه مردم عراق،.مردم عراق شامل ترک، سنی، شيعه و کرد و عرب و عجم از ا عدام اين ديكتاتور ، مخصوصاً کردها که بیشترین ستم و ظلم در حکومت صدام شامل حالشان شد. استقبال كردند.
مردم ايران نيز با اعدام صدام ديكتاتوري كه در ويراني منطقه و در راستاي منافع اسرائيل عليرعم ادعاي حمايت از فلسطين ،‌ عمل ميكرد از اينكه ايران همچنان بر جا و اشغالگر ديگري كه نا جوانمردانه خاك ايرانمان را مورد تجاوز قرار داده بود ،‌به سرنوشت ديگر متجاوزان پيوسته بود ،‌ ابراز خرسندي كردند. ايران در سال 1981 مورد تجاوز عراق قرا رگفت ومتحمل جنگ هشت ساله شد. مردم كويت نيز كه كشورشان توسط صدام در 1991 غارت شده بود نيز به اين موج پيوستند.
اکثر مردم دنیا ازا اينكه صدام ديكتاتوري ، ضد انسانيت و محبت و خونخوار و جنگ طلب بود. متفق بودند ولي از انجا كه طرف ديگر صدام ، امريكا بود ، اماهائي در مورد اعدام وي د اشتند زيرا صدام خود خود قرباني آتشي شد كه در منطقه به خواست غير مستقيم آمريكائيان شعله ور كرد ه بود صدام دیکتاتوری بی رحم همچون هيتلر ،‌ پل-پت ( كامبوج )‌ و استالين بود كه براي ارضاي شهوت جنگ طلبي خود از كشته شدن هزاران هزار غير نظامي و نظامي ابائي نداشتند. کسانی که بخاطر جرم و جنایتشان بر علیه بشريت د رتاريخ خواهند ماند و مردم از انان به مثابه مجرمين بین المللی و جنايت كاران عليه بشريت نام برده و خواهند برد.
شكي نيست كه معدود كساني همچنان از هيتلر و استالين حمايت ميكنند و كساني مانند رجوي و پيروانش ا ز صدام به نيكي ياد كنند و د ر عزاي وي سوگوار يكنند. زيرا اعدام صدام. رهبر معنوي مسعود و مريم رجوي ،‌يكي از بزرگترين ضر بات به اين جريان خشونت طلب و جنگ افروز ،‌ در بعد از سرنگوني صدام و اصرا رانان برا ي اقامت در عراق به حساب می آمدند.
اگر چه برخی از جوامع و دولتها مخالف اعدام هستند و مرگ صدام را متاسفانه به اين شکل تاکيد نکردند ولی مخالفت انان با اعدام به طور كلي است نه اينكه مانند رجوي ، دست به اعدام خياباني بزنند و تمامي مخالفان را به اعدام تهديد كنند.
صدام سزاوار مرگ بود. با توجه به گذشته این جانی صدام عامل قتل میلیونها انسان بی گناه بود از جمله آنان به ایرانیان و عراقی ها، اعم از شیعه و سنی و کرد باید یاد کرد. همچنین از جنایات صدام حسین می توان به حمله شيميايی به شهر حلبچه اشاره کردکه 5000 شهروند کرد عراق بر اثر گاز شیمیائی در جا کشته شدند.
واقعاً هیچ جنايتی از این بالاتر نیست که این چنین شهر وندان بی دفاع که اکثرا هم زن و بچه بودند قربانی مطامع قدرت طلبی خویش کرد.
صدام چشمهایش را بر جنايت اطرافيانش ميبست از جمله تجاوز های زنان و دختران جوان از طرف پسرانش و کشتار بدون محاکمه و دادگاه مخالفين كه به عنوان تفريح و سرگرمی و خرج های بی حد و وصف در آمد نفتی برای هوسرانيها يشان که سازمان ملل صرفا برای آأذوقه عراقيها اختصاص داده بود.
صدام در طول تحريم ها دو كاخ جديد با صرف ميلونها دلار ساخت كه پايگاه سربازان امريكا ئي شد.
اگر چه عده کمی در فلسطين بدليل كمكهاي تبليغاتي صدام و ضديت هاي شكلي وي با اسرائيل ونيزازاو به عنوان يک عرب ناسيوناليست قدر دانی کردند و لي شكي نيست كه صدام كه خود را جانشين صالح الدين ايوبي مردی که بيت المقدس را آزاد کرد ،‌ ميدانست مانند رجوي كه دچار ماليخوليا ي رهبري هست ،‌ تنها ابزار دست قدرتهاي خارجي هستند كه ادامه عملكردشان عليه منافع مردم كشورهاي ايران و عراق و در راستاي منافع بيگانگان و گسترش حضور نيروهاي خارجي در منطقعه خليج فارس و خاورميانه است. صدام تا اخرين روزها همچنان فكر ميكرد عقل كل است و آمريكا وي را به رياست جمهوري عراق بر خواهد گرداند.
اين گروه ضد ايران( مجاهدین خلق ) سكوت 3 ساله خود را در مورد صدام شكستند و اعدام وي را محكوم كردند. انها مدعي شدندكه صدام را بايستي به دست مردم عراق مي سپردند.
في الواقع چه كسي است نداند كه اگرصدام حسين را به مردم عراق مي سپردند ،‌ خانوادهاي قربانيان صدام ،‌وي را تكه تكه ميكردند. يعني در كشور ي كه به دليل عملكرد صدام روزانه صدها نفر مردم عادي و بيگناه در بمب گذار ي كشته ميشوند ،‌ اعدام صدام يك هديه بزرگ به صدام بود كه از مرگ با زجر در خيابانهاي بغداد نجات يافت.
مجاهدین و شورای ملی مقاومت وابسته با قرار گرفتن در کنار هواداران صدام حقوق و انتخاب مردم عراق را با این نظرات ناديده گرفته اند.
صدام اگر انسان دوست بود 3 سال فرصت داشت كه د رجهت ترميم زخمهاي جامعه عراق و منطقه تلش كند ول يحتي زمان مرگ هم از آتش افروز و فتنه افكني دست برنداشت و كينه بين دو كشور همسايه را عميق تر كرد.
اگر چه دادگاه و طرز مرگ صدام ايده آل جامعه بشری امروزی نبود ولی مرگ صدام روزنه ای از اميد را به روی مردم عراق خواهد گشود که برقراری صلح و ثبات هر چه سريعتر در عراق برقرار شود. از آنجائی که امید طرفداران صدام با این اعدام قطع شد.
آيا مجاهدين هنوز بر سر عقل نيامدند که بازی تمام شده و آنها نيز در اين بازی با بازنده هستند ؟
واقعیت این است که مجاهدین به لحاظ سیاسی بين المللي سوخته اند و در داخل ایران نیز ديگر نه تنها از هیچ حمایت و حیثیتی برخوردار نیستند بلكه متاسفانه مورد تنفر مرد م
ايران هستند.
دولتهای غربی مانند آمريكا آنقدر عقب افتاده نيستند كه که روی اسب بازنده شرط بندی نکنند.
تجربه صدام ،‌تجربه خوبي است براي ان عده از فرماندهان سازمان رجوي كه بدانند ، بسياري از فرماندهان عراقي زير شكنجه كشته شدند و فرصت نمايش در دادگاه را نيا فتند.
اين تنها صدام بود كه از امكانات خوب برخوردار بود. به گفته ژنرال امريكائي ،‌صدام موقع خروج ا زبازداشتگاه در روز اعدام از آمريكائيان قدرداني كرد.
انجمن پارس اطمينان دارد كه مسولان سازمان بزودي بايد پاسخگوی خیانت به مردم ايران و همكاري با صدام حسين و تثبتت ديكتاتوري ضد بشري صدام ، به مردم ايران و جوامع حقوقي بين المللي نظير دادگاه رسيدگي به جنايت جنگي لاهه باشند
مجاهدین باید جوابگوی خیانت ها و اشتباهات چند ساله شان، از جمله شکنجه و اعدام و قتل درون گروهی افراد ناراضی سازمان باشند.
انجمن پارس-ایران (کانادا)

خروج از نسخه موبایل