کلک مرغابی های سازمان مجاهدین در مورد رد حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی دادگاههای آمریکا!

کلک مرغابی های سازمان مجاهدین در مورد رد حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی دادگاههای آمریکا!
پارس ايران
فرشید
همه میدانند که چقدر خارج شدن اسم مجاهدین از لیست تررویستی برای مجاهدین مهم میباشد وتا به آنجا پیش مبیروند که بخشی از قاطعیتی را که مریم رجوی در واقع در مبارزه با مساله هسته ای ملاها از جهاان غرب خواستار است حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا واروپا میباشد ودر همین رابطه نیز برای یک حکمی که هیچ ارتباط مستقیمی در رابطه با حذف نام مجاهدین از لیست تررویستی اتحادیه اروپا ندارد مجاهدین هنوز به عنوان یک پیروزی بزرگ تاریخی که بقول قدرخواه از اعضای شورای مقاومت مجاهدین بالاتر از پیروز مصدق در دادگاه لاهه :آنرا ارزیابی میکنند ودر غلو کردن درباره رای دادگاه بدوی اروپا یکی از دیگری برای روحیه دادن به خود ودیگر اعضا وهواداران سبقت میگیرند. مجاهدین قبلا نیز طی چند ساله گذشته چند بار بطور رسمی در دادگاههای آمریکا به کوشش برای خروج از لیست تروریستی آمریکا پرداخته بود که نتیجتا ودر عمل کمکی به آنها نکرد.
حال با یک کلک مرغابی دیگر مجاهدین بوسیله افرادی از خود که به هنگام جمع آوری مالی که البته بیشتر به بهانه کمک به خانواده های قربانیان جنایات جمهوری اسلامی صورت میگیرد دستگیر شدند. البته مجاهدین ونیروهای امنیتی متفاوت کشور ها از جمله در آمریکا واف بی آی در گزارشهای متفاوت سالیانه خود پوششی بودن این سازمانها ودر ارتباط بودن با سازمان مجاهدین را بارها گزارش کرده اند ولی باز مجاهدین مانند کبکی سر به زیر برف کرده است ومیگوید که این سازمانهای مالی خیریه ای هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین ندارند. البته خود وهوادارانشان و دولتهای مربوطه اروپائی وامریکا نیز مییدانند که دورغ میگویند وتنها قربانیان انسان آنها که فکر میکنند به یک سازمان خیریه کمک میکنند و خبر ندارند که این پولها مستقیم به جیب مریم رجوی سرازیر میشود بجای قربانیان رژیم وبا آگاهی دولتهایآمریکائی واروپائی مورد اخاذی وکلاهبرداری این سازمان به نام کودکان ، زنان وقربانیان زندانیان سیاسی قرار میگیرند.
بهر روی اکنون چند نفر از این افراد که چند سالی در زندانهای آمریکا به جرم جمع اوری کمک مالی به یک سازمان تروریستی بسر میبردند چندی پیش آزاد شده ودر دادگاه خود همچنین خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شده اند که این درخواست آنها از طرف دادگاه مانند موارد قبلی که خودسازمان اقدام کرده بود رد شد. سازمان مجاهدین در تکذیبیه خود باز مثل همیشه ارتباط خود را با این افراد تکذیب میکند؟! ولی همه جهان میدانند که قضیه چیست ولی باز سازمان سر به زیر برف میبرد ومیگوید این ها ارتباطی با ما ندارند وچند پناهنده میباشند که به جرم مماشات با رژیم به زندان افتاده اند. خوب کسی نیست که سوال کند که در آمریکا پناهندگان بسیار ایرانی زندگی میکنند چرا دقیقا این پناهندگان برای مماشات با رژیم دستگیر میشوند؟ واین هم برای مماشات با رژیم ؟وبعد هم چرا این پناهندگان باید چنین درخواستی را بدهند؟ البته جواب مشخص است. این ها دقیقا در ارتباط مستقیم باسازمان مجاهدین میباشند تنها این بار سازمان برای جلوگیری از بور شدن قبلی وبرای عدم امکان یک ضربه روحی دیگر برای خود واعضایش این بار با این شگرد کلک مرغابی وارد میدان شده است.که اگر رای دادگاه به نفع سازمان داده میشد که صاحبش البته مریم رجوی ومسعود رجوی با پیامهای آنچنانی بودند ولی اکنون که این کلک مرغابی نگرفته است ورای منفی شده است این درخواست راسازمان مجاهدین نداده است!البته این اولین بار وتنها مورد نیست که سازما ن دست به چنین کلک مرغابی میزند و سر بر زیر برف میبرد و با آنکه جهان به او میخندد باز هم میگوید که ما که نبودیم!
ولی جدای از این مسائل باید گفت که زمانی که یک سازمان به مردم تکیه نداشته باشد چنین باید با بی آبروئی وبا هر کلک مرغابی به انواع رقص های بابا کرم سیاسی بپردازد واین رقص جدید مجاهدین برای ایجاد یک پیروزی بزرگ با جواب منفی آمریکا روبرو شد ودامن پوشیدن رجوی و رقص های متفاوت در مقابل عمو سام تا کنون برایشان در این رابطه برکتی نداشته است.البته امید است که اسم آنها هرچه زدوتر از لیست خارج شود چرا که یک باردیگر بی آبروگی آنها در بی پایگاهیشان در نزد مردم ایران برای جهانیان روشن ترخواهد شد.
به امید آنروز
فرشید

خروج از نسخه موبایل