نامه به رئيس حزب چپ ها در آلمان

نامه به رئيس حزب چپ ها در آلمان
جناب آقای لوتاربيسکي
رهبرحزب چپ ها در آلمان
به نقل از سايت www.hambastegimeli.com وابسته به گروه تروريستي مجاهدين مطلع شدم که آقای آندره بری نماينده آلمان در پارلمان اروپا از حزب شما در روزهای 5 تا 9 ژانويه 2007 در معيت آقای پائولو کازاکا نماينده پرتقال از کمپ اشرف در عراق ديدن کرده است. برای اينجانب بعنوان يک شهروند وماليات دهنده آلماني اين سئوال مطرح مي باشد که آقای بری در کمپ تروريستها چه مي کند؟
اگر ايشان به قوانين اروپا احترام بگذارد، طبق مصوبه اتحاديه اروپا که لازم الاجراء برای همه شهروندان اروپايي منجمله آقای بری مي باشد، سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي اتحاديه اروپا جای دارد. هرگونه تماس و برخورد با گروه های مندرج درليست غيرقانوني و قابل پيگرد قضايي مي باشد.
حمايت نماينده حزب شما از تروريستهايي که حداقل حقوق دموکراتيک اعضای خودرا طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری رعايت نمي کنند، باعث شرمندگي هر انسان آزاده ای مي باشد. من از شما بعنوان مسئول حزب سئوال ميکنم:
1- نظر حزب شما در مورد سازمان مجاهدين خلق که همچنين ازنامهای «شورای ملي مقاومت» و «ارتش آزاديبخش ملي ايران» استفاده ميکند، بخصوص در مورد شيوه کسب قدرت سياسي از طريق خشونت و مبارزه مسلحانه چيست؟
سازمان مجاهدين که بعنوان «ارتش خصوصي صدام حسين» نيز ازآن نام ميبرند، بنا به تاکيد خود در طي سالهای 80 و 90 بيش از ده هزار نفر انسان بيگناه را در عمليات های درون شهری در ايران با خمپاره و بمب کشته است.
2- نظر حزب شما درمورد شرکت آقای بری در مراسم تروريستها در کمپ اشرف وشرکت در رقص وپايکوبي آنها چيست؟
3- در سايت مجاهدين اعلام شده است که آقای بری از طرف پارلمان اروپا به کمپ اشرف در عراق رفته است. آيا اين موضوع صحت دارد؟
4- مخارج سفر آقای بری از کجا تامين شده است؟ من مايلم بعنوان ماليات دهنده آلماني بيلان مالي سفرايشان را ملاحظه کنم.
5- علت حمايت سفت وسخت آقای بری از سازمان مجاهدين چيست واين عمل برای ايشان چه منفعتي دارد؟ در محافل ايرانيان خارج کشور شايع است که سازمان مجاهدين با هدايای گرنقيمت از سياستمداران حامي خود تشکر مي کند ويا آنچنانکه اخيرادر آمريکا افشاء شده است، بخشي از مخارج انتخاباتي نمايندگان کنگره توسط سازمان مجاهدين تامين شده است. اين نمايندگان طرفدار سرسخت مجاهدين مي باشند.
آقای بيسکي!
اصل و مبنای قوانين آلمان بر اساس صلح و دوستي است و شما بعنوان وارثان يک ديکتاتوری کمونيستي بيش از هر حزب ديگردر معرض کنترل افکارعمومي مردم غرب آلمان قرار داريد. عمل آقای بری در حمايت از تروريست ها اذهان عمومي را نسبت به حزب شما مشوش ميکند.
بااحترام
مهندس علي اکبر راستگو
کلن- 24ژانويه 2007

خروج از نسخه موبایل