آخرين اردوگاه كار اجباري جهان

آخرين اردوگاه كار اجباري جهان
محسن عباسلو، کانون آوا، ششم ژوئن 2007
در سال 1986 م. دولت فرانسه رهبران وفعالان فرقه مجاهدين خلق را از خاك اين كشور اخراج نمود. ازآن زمان به بعد مسعود رجوي رهبر اين فرقه تروريستي مركز فرماندهي اين فرقه را طي توافقي با دولت خودكامه و مستبد صدام حسين به عراق منتقل نمود. مقر اصلي اين فرقه در محلی كه در نزديكي شهر خالص عراق قرار دارد بنا نهاده شد. فرقه مجاهدين اين مكان را قرارگاه اشرف نام نهادند.اين مكان مركز شكل گيري ، سازماندهي و فرماندهي تمامي عملياتهاي تروريستي اين فرقه ميباشد. قرارگاه اشرف همواره مركز اصلي اين فرقه در عراق بوده است.
اين مكان سمبل تمامي جنايات اين فرقه ميباشد. علاوه بر عملياتهاي تروريستي كه فرقه مجاهدين خلق در خاك ايران انجام داد مردم عراق نيز از شر اين فرقه هيچ گاه در امان نبوده اند. به عنوان مثال پس از جنگ اول خليج فارس و در جريان شورش كردها و شيعيان عراقي عليه حكومت صدام حسين در سال 1991 م. فرقه مجاهدين بنا به دستور ولي نعمت خويش يعني صدام حسين نقش مهمي در سركوب اين قيام ايفا نمودند. در جريان اين موج سركوبها تعداد زيادي از شيعيان و اكراد عراقي توسط فرقه رجوي به خاك و خون كشيده شدند.اما اين نكته رانيز بايد ياد آور شد كه شمشير سمي و بي رحم فرقه رجوي حتي به نيروها و اعضاي خويش نيز رحم نكرده است چه برسد به اكراد و شيعيان عراقي! در قرار گاه اشرف جنايات و اعمال ضد انساني بسياري رخ داده است كه ذكر آنها تن هر انسان شريف و نوع دوستي را ميلرزاند.
در اين خاك كثيف هزاران انسان به برده گي كشيده شده اند،درون اين مكان تعداد زيادي از منتقدين دروني اين فرقه به زندان و سلول هاي دراز مدت فرستاده شده و يا با بي رحمانه ترين شكلهاي موجود مورد شكنجه فيزيكي و يا روحي قرار گرفته اند.و تعداد زيادي از افرادي كه ديگر نمي خواستند با اين فرقه پليد همكاري كنند در اين مكان به قتل رسيدند يا دست به خود كشي زده اند.آري اين جا قرار گاه اشرف است مكاني كه در آن تخم نفرت و كينه توزي ميكارند.مكاني كه در آن حاكمان پليدش به كوچكترين ارزشها و اخلاق انساني پايبند نيستند.اين جا سرزميني است كه هيچ قانوني بر آن حكمفرما نيست.اين همان جائي است كه ارواح خبيثه بر آن حكمروائي ميكنند. در اين محل تنها چيزي كه وجود دارد به برده گي گرفتن انسانها به شكلي نوين است. نه خير اين مكان را نمي توان قرارگاه ناميد چون بر طبق تعاريف موجود در سرتاسر جهان افرادي كه در يك قرارگاه نظامي قرار دارند از حق و حقوقي بر خور دار هستند.ميتوانند به مر خصي بروند و سري به اقوام و خانواده هايشان بزنندو…….. در اشرف وضع از زندان هم بدتر است چونكه معمولاً جرم و مدت محكوميت زنداني مشخص است.اما در اشرف انسانها تنها تاوان سر سپردنشان به رجوي را ميپردازند.
امانكته قابل تأمل اين است كه پس از سرنگوني حكومت صدام حسين و خلع سلاح فرقه مجاهدين در سال 2003 م. مسئولين اين فرقه با وقاحت و دجالگري تمام از اين مكان به نام شهر اشرف ياد ميكنند. واژه شهر انسان را ياد مكاني مي اندازد كه در آن تعداد زيادي از انسانها ساكن هستند و با يكديگر تعامل دارند. در تمامي شهر هاي جهان خانه و خانواده وجود دارد. انسانها به راحتي با يكديگر در ارتباط هستند.حتي در زير چتر مستبدترين حكومتها هم افراد ساكن در يك شهر از ابتدائي ترين حق و حقوق انساني بر خوردارند. افراد ميتوانند با يكديگر در ارتباط باشند ودر خلوت خويش راجع به هر چيزي صحبت كنند. معمولاَ اعضاي خانواده ها با هم در ارتباط هستند.هر كس به كاري مشغول است و در قبال كار ي كه انجام ميدهد از حق و حقوقي برخوردار ميگردد.افراد ساكن در شهرها ميتوانند به مسافرت بروند.ميتوانند تحصيل كنندو براي آينده خويش تصميم بگيرند و…………….
حال بايد از مسئولين اين فرقه پرسيد كه اين مكان چه شباهتي با ساير شهر هاي موجود در جهان دارد كه شما از آن با نام شهر اشرف ياد ميكنيد ؟! آيا به هر مكاني كه در آن آب ، برق، درخت ، خيابان و مسجد وجود داشته باشد ميتوان نام شهر نهاد.شهرها در سرتاسر جهان جلوگاه تمدن بشريت هستند.
در همه شهر هاي عالم ميتوان كم وبيش ردپايي از ارزش هاي والاي انساني را مشاهده كرد.در تمامي شهرهاي دنيا انسانها از حداقل آزادي عمل برخوردار ميباشند.اما حاكمان اشرف به هيچ كدام از معيار ها و ارزشهاي تمدن بشري وقعي نمي نهندو با ساكنين اين مكان مثل بردگان برخورد ميكنند. افراد ساكن در اين مكان در برابر دستورات رهبرو مسئولين فرقه از حق هيچ انتخاب و اظهار نظري برخور دار نيستند بلكه تنها بايد اطاعت كننده محض باشند. بنابراين اطلاق نام شهر به اين مكان كثيف و آلوده به مصداق توهين به همه دستاوردهاي زندگي مدني انسانها ميباشد.در اشرف مسئولين و حاكمان آن هيچ ارزش انساني را به رسميت نميشناندو به آن پايبند نيستند. اشرف يك شهر نيست.شرايط حاكم بر اشرف بدتر از همه زندانهاي دنياست.! با اين تفاسيرتنها نامي كه به اشرف ميتوان نهاد آخرين اردوگاه كار اجباري جهان ميباشد.آري اين جا اشرف است! اين مكان سرد و ظلماني اردوگاه كار اجباري اشرف نام دارد.
در اينجا بوي مرگ و نيستي به مشام ميرسد.در اينجا هيچ نوري يافت نميشود. تنهاچيزي كه در اردوگاه كار اجباري اشرف خودنمايي ميكندنفرت ، كينه و نابودي است…………..!.
محسن عباسلو، کانون آوا، ششم ژوئن 2007

خروج از نسخه موبایل