سلام بر فعالین محترم حقوق بشر انجمن آريا

سلام بر فعالین محترم حقوق بشر انجمن آريا
از طريق بيانه شماره 2 انجمن حمايت از مهاجرين و ايرانيان مقيم فرانسه از حمله تعدادي از فعالان فرقه رجويستها كه در راستاي اهداف منحط و منسوخ رهبريت غاصب تشكيلات حركت مي نمايند و نيز از نحوه برخورد لفظي يكي از اين افراد بنام حسن با آقاي شادانلو و از سوي ديگر صدور اعلاميه عليه جواد فيروزمند از جمله اعضاء آن انجمن آگاه شديم.
البته حق طبيعي آن انجمن مي باشد كه از اين تعرض به مراجع قضايي ذيصلاح شكايت نمايد.
بحث بر سر اين نيست.
سخن از حقوق پايمال شده اين افراد توسط رهبريت غاصب تشكيلات مي باشد.
مطمئن هستيم كه حسن بلكه حسن هاي بسياري نادانسته تن به اين اعمال ميدهند.
بايسته است كه رهبران مدعي حركتهاي انقلابي قبل از عضو گيري افراد آموزشهاي لازمه را به افراد عضو و حتي افراد داوطلب داده و آنها را به حقوق پناهندگيشان آگاه نمايند.
اما همگي ما كه از هواداران سابق اين تشكيلات مي باشيم بخوبي آگاهيم كه چنين آموزشهايي در اين تشكيلات وجود ندارد.
آنچه كه از رهبريت غاصب اين تشكيلات ديده ايم بيانگرقرباني نمودن افراد صادقي است كه در روياي مبارزه در راه وطن به آنها پيوستنه اند تا خود بر اريكه قدرت تكيه زنند.
آنان نه تنها بر خود زحمتي هموار نكرده تا افراد تشكيلاتي اشان را آموزش دهند بلكه جايگزين اين آموزشها – رواج فرهنگ فحاشي و هتاكي به ديگران است.
بازگشت به خويشتن خويش و نقد حركت هاي افراد از اولين و اصولي ترين قواعد آموزشي سازمانهاي برحق مدعي مبارزه در راه آزادي خلقهاي در بند است.
اما افسوس!
آنچه كه از حركت هاي اين افراد قابل استنباط است به اسارت گرفتن انديشه اشان توسط اين رهبريت است.
متاسفانه ميدانيم كه هيچگونه آموزشي به اعضاء پيوسته به تشكيلات كه در جهت مبارزه ملتي بزرگ بپا خاسته اند كه داده نمي شود هيچ از مواجب پناهندگيشان نيز سوء استفاده نموده تا بنام رهبريت از ماكزيمم امكانات بهره برده و اين ساده انديشان را به بهانه ساخته شدن يك فرد مبارز در معرض خطرات دستگيري و زندان قرار ميدهند.
اين هواداران نگون بخت كه فقط بر اساس احساسات به اين تشكيلات پيوسته اند. نميدانند كه شرايط پناهندگي اشان در مخاطره اينگونه رفتارها و حركتها قرار دارد.
بنابراين يكي ديگر از هدفهاي عاليه انجمنهايي همانند شما فعالان – جدا كردن اين لايه هاي احساسي و آگاه نمودنشان به خطرات اين گونه حركتهاست چرا ؟ كه طبعا دولتهاي غربي عليرغم تمامي اختلاف نظرها با دولت ايران هرگز نخواهند گذاشت تا آرامش شهروندان آن ديار در تعرض حركتهاي ساديسمي رهبريت به كنج قلعه خزيده قرار گيرد.
شايسته است تا از هواداران اين تشكيلات سئوال شود.
1- آيا هدف براندازي حكومتي است كه آزادي ملت برزگ را به يغما برده و يا رواج فرهنگ مبتذل بي هويتي و انگ و برچسب زدن. ؟
2- چرا مريم قجر و مسعود رجوي و ديگر اعضا رهبريت شوراي باصطلاح مقاومت ملي خود در معرض خطر اينگونه حركات قرار نميدهند تا در آن سرا سر و ساماني داشته و تمامي اعتراضات بسوي هواداران معطوف گردد و خود از پاسخگويي به دولتمردان آن ديار در امان باشند.؟
اين سئوالي است كه حسن و حسن ها بايستي به آن بيانديشند متاسفانه زماني اين سئوال در ذهنشان متباتر خواهد شد كه ديگر آب از سرشان گذشته و در معرض اخراج از آن ديار قرار گرفته اند كه ديگر كاري از دست كسي بر نخواهد آمد.
خواهشمند است در بيانيه هاي خود از اين هواداران نا آگاه بپرسيد كه چگونه خود را ارزيابي مي نمايند. و بيانديشند كه از اين رهبريت چه آموختنه اند و چه انديشه ها و باور هاي با ارزشي را ا ز دست داده اند.؟
با آرزوي بهترينها براي شما عزيزان
سوسن نوروزی

خروج از نسخه موبایل