اطلاعیه انجمن ایران پیوند

اطلاعیه انجمن ایران پیوند
فرقه مجاهدین در اروپا چهره واقعی خود را نشان میدهد
چماقداری وتهدید و کتک کاری جداشدگان و منتقدان ،توسط سازمان مجاهدین

18/6/2007

روز یکشنبه هفدهم ژوئن سمیناری که برای اعلام موجودیت انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه قرار بود در فرانسه تشکیل شود مورد تهاجم چماقداران فرقه مجاهدین که حدس زده بودند جداشدگان و منتقدان این فرقه قرار است در این جلسه شرکت کنند قرار گرفت.
از ساعتها قبل ازتشکیل جلسه حدود 50 نفر از چماقداران فرقه رجوی که توسط یکی از کادرهای قدیمی فرقه، کنترل میشدند در محل سمینار حضور یافته و به محض ورود جداشدگان و ایرانیان، آنها را مورد ضرب و جرح قرارداده و بدین ترتیب نمونه ای از کم ظرفیتی در تحمل عقیده مخالف و منش فرقه گرایانه خود را در قلب اروپا به نمایش گذاشتند.
آنها با چاقوکشی و چماقداری سعی داشتند که عقده و حقد و کینه رهبر فرقه خود را آرام کنند ، با ورود پلیس افراد فرقه به سبک و سیاق لمپنی اقدام به خودزنی و غش کردن نمودند تابلکه جداشدگان را مقصر نشان داده و موجبات دستگیری آنان را فراهم کنند، اما پلیس که از شواهد امر بخوبی به حقایق پی برده بود تمامی تیم چماقدار سازمان مجاهدین خلق به سر چماقداری یکی از کادرهای قدیمی مجاهدین را دستگیر و به زندان انداخت.
خودشبختانه با مداوای سطحی حال همه دوستان جداشده خوب میباشد ، اما این سبک کار جدید فرقه یعنی چماقداری علنی با سرپرستی یک کادر قدیمی در اروپا ،در عین حال که نشاندهنده وضعیت وخیم و دوران فروپاشی آنان میباشد همچنین نشانگر حضور خطرناک این فرقه برای آسایش و امنیت جوامع اروپایی و آمریکایی هم هست.
انجمن ایران پیوند با هشدار به سران جوامع اروپایی و غربی برای مهار و کنترل این فرقه خطرناک به تمام پارلمانترها و همه کسانی که از این فرقه خطرناک حمایت میکنند هشدار میدهد که بجای حمایت از این فرقه به فکر آرامش و امینت مردم خودشان باشند و این آرامش را وجه المصالحه مطامع سیاسی و احیانا مالی خود قرار ندهند.
انجمن ایران پیوند

خروج از نسخه موبایل