اطلاعيه انجمن حقوق بشري سپيده

انجمن حقوق بشري سپيده
اطلاعيه شماره نخست
نخستين سايت اينترنتي منتقد بر رجويست
کاري از بخش فرهنگي انجمن حقوق بشري سپيده

اين بخش از سايت در حال ساخت و گردآوري مطالب ميباشد.    آغاز کار اين سايت توسط ايميل به آگاهي شما ميرسد.

تمايل به چاپلوسي و تملق يکي از خصايص ناپسند آدميست. ارتجاع و عقب ماندگيهاي فکري در دنياي مدرن امروزي همچون خاريست که خود را با هر رنگي از لابلاي هر مانع و سنگي بيرون ميکشاند. مبارزه ارتجاع بر ارتجاع با مباني مدرنيته و دفاع از حقوق بشر يکي از امروزه ترين پوششهايست که ريشه هاي پنهان در کهنه گرايي دارد.
امروزه مقوله و مبحث مجاهدين خلق و لزوم مبارزه با اين فرقه ارتجاعي توسط گروهي از جدا شدگان اين فرقه گردانده ميشود که اين گروهها خود مبرا از خاصيت ارتجاعي و رجويستي ايي که بر عليه آن مبارزه ميکنند نيستند.
پيشگامان اين گروه جدا شده از سازمان مجاهدين خلق با آنکه در عمل از فرقه مجاهدين جدا گشته و بر عليه فرقه رجوي در حال ستيز هستند ولي هيچگاه طرز فکرو خوي رجويستي را ترک نکرده اند. از بارزترين شاخصهاي فرقه ها و پس مانده هاي رجوي , وابستگي و تکامل ناپذيري آنهاست.
گروه فرهنگي سپيده بر آنست تا با روشنگريهاي خود تجارب نويني را در اختيار آيندگان ايران فردا بگذارد و راهگشايي باشد بر دگرگوني و دگرانديشي مبتلايان رجويست.
در صورت تمايل به همکاري , عضويت در سايت , عضويت در انجمن سپيده و يا فرستادن هر گونه مطلب و مدارکي با نشانيهاي ما تماس بگيريد.
از هر گونه مدارک و مطالبي که ما را ياري دهد استقبال ميکنيم.
انجمن سپيده در گزينش و درج مطالب ارسالي شما آزاد است. هيچ گونه تغيير يا سانسور در مطلب دريافتي برگزيده بوجود نمي آيد مگر تغييرات دستوري و حذف واژه هاي مستهجن.
نشاني الکترونيکي ما هست : sepideh2@start.no

خروج از نسخه موبایل