کشتن والدين کودکان عراقي و به اسارت بردن فرزندان آنها

کشتن والدين کودکان عراقي و به اسارت بردن فرزندان آنها

هادي شباني
انجمن نجات – دفتر استان مازندران
وقتي جمله مريم مبني بر اينکه : هزار کودک عراقي را تحت سرپرستي قرار ميدهم ؛ را شنيدم برايم خيلي خنده دار بود، چرا که اينکار ذاتاً خوب است ، ولي نه از طرف اين فرقه.
براي شناخت و فهم اين جمله بايد ابتدا اين فرقه را شناخت و قدري به گذشته بازگشت.
مسعود و مريم در انقلاب طلاق سال 68 و 69 تمامي 700 کودک معصوم و مستقر در اشرف را به زور از والدين خود جدا کرده و به کشورهاي مختلف فرستادند.
فرقه رجوي جهت استثمار اين کودکان به شيوه مختلف از آنها بهره برداري مي کرد. در تعدادي از اين کشورها آنها با تشکيل پانسيون و کودکستان و فرستادن آنها به گدايي [ تحت عنوان جمع آوري کمک مالي ] ترتيبي دادند تا منبع درآمدي براي آنان باشند.
بعد از گذشت چند سال و بزرگتر شدن اين بخت برگشته ها، سازمان به قصد بهره برداري مجدد و با حيله و فريب تعدادي از آنان را به نام ملاقات با والدين خود به عراق آورد، که متأسفانه ديگر راه برگشتي براي آنان باقي نماند وتعدادي نيز دست مريم و مسعود را خوانده، از مناسبات آنان خارج شده و در خارج در حال زندگي خود هستند.
رجوی که ابتدا براي قطع ارتباط عاطفي با والدينشان، آنان را طي يک دوره چند ساله به خارج فرستاده بود، مجدداً در صدد بکارگيري شان در مناسبات فرقه اي خود در قرارگاه اشرف افتاد.
وقتي که ابراز هرگونه عاطفه نسبت به پدر ومادر در مناسبات , جرم و گناه کبيره محسوب
مي شود و تمام عاطفه و علاقه بايد مختص مسعود و مريم بعنوان رهبر عقيدتي فرقه باشد، بعد آوردن اين فرزندان کماکان رابطه آنان با خانواده بايد قطع مي شد ، بطوريکه تعدادي از اين افراد پس از مراجعت به اشرف دچار سرخوردگي و خلاء عاطفي و روحي شده و دست به خودکشي زدند که نمونه آلان محمدي ، ياسر اکبر نسب و… از آن جمله است.
در همين جا بايد از مريم خانم!! سؤال کرد که ، شما که بر سر فرزندان کشته ها و رزمندگان خود چنين بلايي را مي آوريد ، که دست به خودکشي مي زنند، چطور و با چه انگيزه اي در خواست نگهداري فرزندان يتيم عراقي که والدينشان توسط تروريستها مورد حمايت خودتان کشته شده اند را داريد ؟!!
از طرف ديگر مگر يادتان رفته است که در سال 1991 ميلادي با تانکها و نفربرهاي خود به کشتار زنان و مردان و کودکان کرد عراقي در مناطق مختلف کردستان عراق پرداختيد، که فيلمها وعکسها و… تا به حال گوياي اين واقعيت است!!!
شما که براي سرکوبي انتفاضه مردم عراق و سرپا نگه داشتن حکومت صدام از هيچ جنايتي در روستاهاي کردستان عراق کوتاهي نکرديد و زن و مرد و کودک را به دستور شما زير تانک و نفربر له مي کردند، امروز چطور شعار سرپرستي کودکان يتيم عراقي را میدهید ؟!!
ويا حتماً تصميم داريد که اينها نيز هم مانند اعضاي خودتان بعد از مدتي انقلاب کرده و تبديل به سربازان شما شوند ؟!!
براي همگان روشن است که دايه مهربان تر از مادر شدن شما فقط و فقط به صرف ماندگاري باقي مانده نيروهاي بلا تکليف شما در اشرف مي باشد. ولي بايد بدانيد که مردم عراق مصمم هستند که تروريستها و حاميان آنان را از کشور خود بیرون کنند.
در پايان بايد نوشت که بيچاره رزمندگان ارتش مريم که بعد از سالها وعده پيروزي و رسيدن به تهران ، حالا بايستي درسن پنجاه سالگي به سرپرستي و… فرزندان عراقي بپردازند.

خروج از نسخه موبایل