خون حنیف میجوشد ، رجوی شرف میفروشد!

خون حنیف میجوشد ، رجوی شرف میفروشد!

فرشيد-سایت خبرگاه
در زبان عام این طور رایج شده است که گفته میشود که :سیاست پدر ومادر ندارد. این حرف درست بدرستی برای سیاست مداران بی پدر ومادر میباشد که همه چیز خود را در طبق اخلاص میفروشند. روزی مجاهدین خلق به دست بنیانگذاران پایمردش بر علیه دیکتاتوری وابسته شاه وامپریالیسم پایه اش گذاشته شد. هدفش یک جامعه بی طبقه توحیدی خیالی خود بود. ولی هرچند خیالی ولی محتوائی مردمی داشت وپایه فلسفی اش را دیالکتیک گذاشته بود واز دورن آن نیز نیروهای مترقی چپ راه خود را هرچند نه بدرستی پیدا نمودند وبر پایه های اولیه آموزش به این نتیجه رسیدند که اسلام انقلابی یک سوسیالیسم تخیلی در قالب اسلام است که نمیتوان به آزادی زحمتکشان رسید. ولی این اسلام تخلیلی انقلابی هم به رجویسم ختم شد وتنها نقاط مردمی خود را نیز از دست داد. مسعود رجوی فرصت طلبانه دردفاعیاتش دقیقا بدون هیچ اشاره ای به شاه به عنوان مسئول تمامی جنایات رژیم شاهنشاهی وبا همکاری برادرش در فرنگ جان خود را نجات داد وبعد نیز قدم به قدم بویژه بعد از انقلاب پنجاه وهفت بر علیه ستم شاهنشاهی آنچه را که رهبران مجاهدین پایه گذاری کرده بودند را به فروش گذاشت.روزی به پای قدرت خمینی به عنوان «امام ضد امپریالیست» نماز جماعت خواند وروز دیگر با صدام دیکتاتور عهد برادری بست وامروز هم بدون هیچگونه حیا وشرمی اشغالگری آمریکا را مورد تایید قرار میدهد وسرنوشت خود را با جنگ طلبان آمریکائی گره زده اند. رجوی تمامی آن نقاط ضد استثماری وضد امپریالیستی وضد دیکتاتوری اولیه مجاهدین را که در انقلاب اسلامی تخیلی جا زده بودند را به فروش گذاشت وشرف خود را که میخواست از خون میلیشیایی که به آنها خیانت کرده بود وآنها را تنها وبدون هیچ آموزشی قربانی دستگاه سرکوب خمینی وسرمایه کرده بود درابتدا به خمینی وبعد نیز به صدام حسین وامروز هم به آمریکا فروخت. آری خون حنیف ها هنوز در تاریخ مبارزاتی مردم ما میتواند بجوشد ولی بی شرفهایی که حامی سیاستهای بی پدر ومادر میباشند مانند رجوی که میخواهند به هر قیمتی به قدرت برسند وبا هر دیکتاتور وجنگ طلبی شب زفاف برگزار میکنند تا قدرت خود را حفظ کنند وبه قدرت رسند در واقع تنها شرف میفروشند. روزی رجویها میتوانستند بنام حنیف و میلیشیایی که با نام مبارزات ضد استثماری و ضد امپریالیستی بر چوبه دار بوسه میزدند به شرف فروشی بپردازند وبه آویزان کردن خود به خون این شهیدان خلق برای خود در نزد قدرتها جا بخرند ولی با بی آبرو شدن رجویها در نزد مردم زحمتکش ایران دیگر مشخص است که رجوی شرف میفروشد وهیچ پیوندی با اهداف اولیه سازمان ومیلیشیا که برعلیه استثمار و امپریالیسم بودند ندارند. ودر این رابطه باید گفت واقعا رجویها سمبل شرف فروشی وسیاست کثیف میباشند که ارزشهای انقلابی پایه گذاراران سازمان را قدم به قدم به پای دیکتاتوران وجنگ طلبان آمریکا در طبق اخلاص ذبح وتوجیه شرعی اسلامی دمکراتیک حامی سرمایه داری خود کرده اند.

خروج از نسخه موبایل