ريا و نيرنگ سرلوحه مكتب رجوي

ريا و نيرنگ سرلوحه مكتب رجوي

هـان اي دل عبـرت بيـن از ديـده نظـر كـن     هـان ايـوان مـدايـن را آيينة عبـرت كن

انجمن نجات – دفتر استان كرمانشاه

تـاريـخ نشـان داده كـه زمان خود بازگو كننده حقايق بوده و مي باشد و هر چه زمان مي گذرد وقـايعي كـه اتفاق افتاده براي همگان روشنتر مي گردد و نمي توان براين واقعيت ها چشم پوشيد اما متاسفانه شخص مسعود رجوي و مريم قجر حاضر نيستند چشم خود را برروي اين واقعيت ها بازكنند و از تاريخ عبرت بگيرند.
در اين راستا حتي خدا و پيامبر را نيز دستاويز اميال خود قرارمي دهند تا شايد به اين شكل فريبكاري دروغ هاي بزرگ خود را در بين اعضاي اسير در قلعه اشرف توجيه كنند مثلا ٌوقتي مسعود رجوي در پيام خود به مناسبت ماه رمضان اشاره به اعضاي جديدالورود و يا كانديداي عضويت مي كند كسي كه در درون مناسبات سازمان نبوده است فكر مي كند كه براستي خبرجديدي شده و حتما ٌخيل نيروهاست كه به سمت قلعه اشرف سرازير شده است غافل از اينكه اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي موجود در سازمان هر كدام با يك ترفند و نيرنگ همچون كاريابي ،تفريح، گردش و… به عراق آورده شدند به يكباره خود را در مقابل عمل انجام شده ديدندكه بعد از آن نيز هيچ راهي براي بازگشت نداشتند چرا كه يا به عنوان جاسوس تحويل زندانهاي مخوف ( ابو غريب فضيليه و…) عراق مي شدند و آنقدر تحت تاٌثير تبليغات سازمان ويا ترس از اعدام و شكنجه و زندان در صورت بازگشت به ايران قرارمي گرفتند كه راه بازگشتي را پيش روي خود نمي ديدند.
براستي چگونه است كه مسعود رجوي دم ازآزادي و دين اسلام مي زند در حالي كه خودش در تشكيلات سازمان هم زندان انفرادي دارد و هم نفرات را تا حد مرگ شكنجه مي كند آنهم فقط به اين جرم كه ديگر نمي خواهند با سازمان باشند ، مي خواهند از راه اشتباه خود برگردند.
مسعود رجوي بايستي در اين جا جواب اين را بدهد كه آيا بودن يا نبودن با سازمان جرم است ؟ يا قتل و غارت و تجاوز به نواميس مردم جرم است؟ البته مسعود رجوي از سالها قبل جواب اين سئوال را داده و گفته كه هر كس با ما نيست بر ماست!!؟؟ و جرم او خيانت و مجازات اواعدام است.
آيا اين همان دموكراسي است كه مسعود رجوي مي خواهد آنرا براي ايرانيان به ارمغان بياورد و از آن دم مي زند البته براي كسي كه اينچنين تشنه و شيفته قدرت مي باشد و حاضر است در قبال آن به هر خفت و خواري تن داده و به هر جنايتي دست بزند اين موضوعات بطوركلي مطرح نيست و وي هدفي جز سرگرمي و گذراندن دوران ندارد غافل از اينكه زمان به ضررش مي باشد و همانطور كه تا به حال ثابت شده، بياد بياوريم به محض سرنگوني حكومت صدام، به يكباره تشكيلات سازمان نيز دچار انفعال و فروپاشي گرديد و نيروها يكي پس از ديگري اعلام جدايي كردند ، ديري نخواهد بود كه بقول ضرب المثل معروف ايراني علي بماند و حوضش و آنروز فرا برسد كه مسعود رجوي براي مريم قجر پيام بدهد و مريم نيز براي مسعود وحقايق آنچـه كـه بـر افـراد سـازمـان طـي اين ساليان گـذشتـه اسـت براي همگان روشن شـود.
اليس صبح بـه قـريـب ؟؟

خروج از نسخه موبایل