صلیب سرخ نیز زیر حملات سازمان قرار دارد!

اصغر فرزین – دفتر انجمن نجات در بوشهر
بعد میگویند ما دمکراتیک هستیم ما به کسی فحش نمی دهیم و… جالب اینجاست که ارگانهای بین المللی حداقل در سطح جهانی دارای وجهه و احترامی هستند مثل سازمان ملل، صلیب سرخ ، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و… و هر سازمانی که دارای پروتکل حقوق بشری است مقالات و گزارشات خود را به استناد به آنها ارائه می کند.
اما جالب اینکه سازمان هیچ کوتاهی در دادن فحش و زدن انگ مزدور و… به صلیب سرخ و بقیه تا کنون انجام نداده. و ناراحت از این است که چرا این سازمان دنبال کارهای حقوق بشری و دادن کیس و گرفتن ملاقات برای افرادی است که در قرار گاه اشرف زندانی هستند و یا دیدبان حقوق بشر چرا علیه سازمان گزارش کرده و یا چرا همه و همه دست به یکی کرده و سازمان را زیر علامت سوال برده و عملیات تروریستی آنرا مورد انتقاد! قرار داده اند. چرا که هچکس نباید به آنها بگوید بالای چشم شما ابروست! و الّا فحشش می دهند.
اینهم از دمکراسی ناب رجوب مآبانه. خوب شد طرف فقط روی چهارهزار نفر کنترل دارد و آنها را به ورطه نابودی کشیده و خوب شد بیشتر نیستند و هر روز به هر صورتی از آنجا فرار می کنند و الا دمار از روزگار انسانها در می آورد و آنها را همه به صلیب می کشید!

خروج از نسخه موبایل