تمامی امکانات و فعالیت های کانون رهایی بر نجات جان ایرانیان محبوس در کمپ اشرف متمرکز شد

اطلاعیه شماره (1) کانون رهائی، هلند، شانزدهم مارس 2008
یاری رسانی به ایرانیان پناهنده در عراق
طبق گزارشات واصله از عراق و تماس مستقیم با پناهجویان مستقر در کمپ تیپف در عراق، صدها نفر از هموطنانمان که توانسته اند خود را از پادگان اشرف برهانند نیاز به یاری و کمک گسترده بین المللی دارند.
ایرانیان ساکن در عراق چه مجاهد و چه غیر مجاهد هموطنان ما هستند که در حال حاضر در شرایط بسیار سختی بسر می برند و بسیاری از آنان که تاکنون نتوانسته اند از پادگان اشرف خود را برهانند، در اسارت ذهنی خود ، توان هرگونه تصمیم گیری از آنان سلب گردیده است.
اقای جلال طالبانی مجاهدین را تروریست خوانده است و متذکر شده است که اجازه نخواهد داد که آنان در اشرف بمانند. آزادی این عزیزان را از پادگان اشرف به فال نیک میگیریم و امیدواریم که ایشان بتواند در قدم بعدی با همکاری سازمانهای پناهندگی و حقوق بشری آنان را به یکی از کشورهای اروپائی انتقال دهد و آنان را مجبور نکند که به ایران بازگردند.
در همین رابطه از این ببعد بخش فارسی سایت رهائی فقط به اخبار و تماسها و رویدادها و آنچه که بتواند در راستای رهائی هموطنان ما از شرایط ناهنجار عراق مثمرثمر باشد، اختصاص خواهد یافت.
در همین رابطه تلفنها و امکانات تماس آماده هستند تا هرچه سریعتر و موثرتر به این عزیزان کمک رسانده و آنان را به مسئولین پناهندگی معرفی نمایند.

خروج از نسخه موبایل