گفتگو با خشونت گرایان به کدام بها وچه منظور؟

گفتگو با خشونت گرایان به کدام بها وچه منظور؟… مینو سپهر
هرکاروانی قرار نیست حتما ازاسارتگاه اشرف گذرکند!………….. الف. مینو سپهر
پاسخی به پیشنها د آقای بهارایرانی که عقیده قلبی خود را درلابلای کلمات مخفی می کند.
سنت یک سونگری به مجاهدین(فرقه رجوی) را پایان دهید.!
به مجاهدین (فرقه رجوی) فرصت دفاع وتوضیح بدهید!………….. (پیشنهادات مشکوک آقای ایرانی)
دوستان درکانون آوا توجه فرمائید همانگونه که بنده قبلا دریاداشت خود نوشتم وهم چنان بر آن پایدارهستم همیشه سنت گفتگورا بهترین روش برای رفع مسائل وحل بن بست ها و اختلافات می دانم ولی پیشنهادات جناب ایرانی دراین شرایط که ریزش آخرین سنگرهای فرقه جنایتکار رجوی راشاهدهستیم نه تنها مناسب بلکه آنرا دادن تنفسی دهان به دهان وشوک الکتریکی برای نجات یک بیماردرحال مرگ می دانم….. چرا؟
بنده فکر می کنم برای هرگفتگو باید دوابزار مهم مهیا باشد اول انگیزه وچرایی نیا ز به گفتگو ودوم هدف از گفتگو تا این بده وبستا ن دارای نتیجه باشد..
حال اولین سئوال من ازپیشنهاد دهندگان گفتگو اینست که چه انگیزه ای باعث شده که چنین گفتگویی لازم وضروری به نظررسیده است؟
آیا این فرقه تروریستی رسما واعتقادا ترور وتروریسم وخشونت گرایی را مردود دانسته واز این روش دست کشیده است؟
آیا بااینکه همه مستندات نشا ن از آن دارد که این فرقه درنهایت بن بست و اضمحلال قرار گرفته است آیا شما همچنان تحت تاثیر دروغزنی ها وخود بزرگ بینی ها ی این فرقه مبنی برتنها آلترناتیو دموکرات! بودن آن قرار دارید که وجود این فرقه را همچنا ن نوک پیکان اپوزسیون! می دانید؟
آیا باتمامی این علائم عینی مبنی بر فروپاشی دژایدئولوژیکی اشرف ودربرنامه قرارداشتن تعین تکلیف این اسارتگاه درعراق هنوز مانند رجویست ها به چند هزار زن ومرد اسیر وبی سلاح به چشم یک ارتش آزادیبخش! برای سرنگونی رژیم ایران درفرادهای بی تاریخ نگاه می کنید؟
آیا این فرقه جنایت کار ازبیش از دودهه جنایت وخیانت وسرکوب وکشتار وعملیات تروریستی اظهار ندامت وپشیمانی نموده و به راه های مسالمت آمیز مبارزه گرایش نشان داده که باید این را یک شروع مناسب جهت گفتگو ارزیابی کنیم؟
آیا آمریکا و اروپا این تز تروریست خوب! راباورکرده وآنها را ازلیست تروریستی خوددرکنار القاعده وحزب الله بیرون کشیده اند که ضرورت گفتگو لازم بنظر می آید؟
گرچه عدم موجودیت ابزارکار اصلی یعنی انگیزه خود بخود راه مارا در بکارگیری ابزار دوم یعنی هدف گفتگو می بنده ولی برای بازکردن کامل مسئله سئوال دیگر من اینست که هدف از گفتگو با این دشمنان آزادی ودموکراسی وحقوق بشر چیست؟
آیا شما (منظوربنده دراینجا اعضای سابق است) با سرکردگان این فرقه ازجمله مسعود رجوی فراری فقط اختلاف ایدئو لوژیکی دارید؟
آیا شما می توانید و قادرهستید بعنوان نمایندگان ومدافعان هزاران قربانی این فرقه از دهه شصت تاکنون با این جنایتکاران وارد گفتگو شوید؟
آیا اختلاف شما با این جنایت کاران سوء تهاهم! است که باگفتگو برطرف خواهد گردید؟
پاسخ این سئوالات را من ازآقای ایرانی نمی خواهم چون بنده بادقتی که درنوشتارهای چند ماهه ایشان کرده ام بدین نتیجه رسیدم که ایشا ن درمقوله فرقه رجوی بگونه ای ماهرانه دونقش منتقد_ دلجو را بازی می نمایند که ازسویی به برخی از اعما ل ورفتار این جنایتکاران خرده می گیرند وازسویی دیگربا فرضیه تنها آلترناتو بودن آنها کاملا موافق بوده و نقش این درماندگان را درهرگونه تحولی ضروری ارزیابی می نمایند و لذا بردو پیشنهاد بالا یعنی ::: پایان دادن به سنت یک سو نگری! ویا به کلامی عریان ترپیشنهاد توقف افشاگریها وایجاد تایم اوت بدون مدت مشخص! برای جان گرفتن وفرار این فرقه درحال نابودی اززیرباراین همه اتها ما ت مستند وزنده می دانم و ازسویی دیگر پیشنهاد ایشان را::: به مجاهدین فرصت دفاع وتوضیح بدهید!! را ایجاد مانع ودلسرد کردن مخالفان ومنتقدان ودگراندیشان ارزیابی می نمایم…….. بنابراین روی سخن من دراین نوشتار اعضای قبلی وفعا ل وافشاگر این فرقه را دربر می گیرد…… و لذا سوال بنده راشما پاسخ گوئید..
درآخر یک یاد آوری هم برای آقای ایرانی دارم و آن اینکه عزیز دل توجه کن با گفتگو بااین فرقه هرگز نمی توان پاسخی ودلیلی برای بیش از دودهه جنایت وخشونت و ترور وخون ریزی بدست آورد بنابراین شما هم اگر واقعا از این جنایتکاران به بن بست رسیده شاکی هستید سعی کن سریح وروشن وبدون پنهان شدن درلابلای کلمات موضعی خود را بیان فرمائید…
با تشکر از کانون آوا جهت شرکت بنده دراین گفتگوها….
الف. مینو سپهر……… تلاشگرحقوق بشر وزنان…2008-04-15

خروج از نسخه موبایل