نامه به یکی از افراد در بند فرقه رجوی – علي قليزاده

از: محمد ولي قليزاده (استان گيلان)
به : علي قليزاده
سلام علي جان
پسرم حالت خوبه. ازايزد منان سلامتي تورا خواستارم.
اگرازاحوالات مادروخواهران و برادرانت را خواسته باشي همگي خوبند وتنها چيزي كه آزارمان ميدهد دوري تواست كه سالها آزارمان ميدهد.
انتظارخيلي كشنده وسخت است مخصوصا انتظارعزيزي مثل تو. گلم. گذشت شب وروزوسپري شدن سالها يك لحظه ما را ازياد تو غافل نكرده. آخرتوتمام وجود ما هستي.
هرروزچشم براه توهستيم. نگاه ما به دراست كه شايد امروزازدروارد شوي وبراي يك لحظه كه شده تورا ببينيم ودرآغوش بگيريم.
همه ما دردعاهايمان ازخداوند عاجزانه آمدن توبه نزدخانواده ات خواستاريم. خيلي حرف دارم ،‌خيلي دلم گرفته ، نمي دانم ازكي وازكجا وچه بگويم. ازسالها دوري وانتظارازكسانيكه زماني پيش ما بودند وحال اجل به آنها فرصت ندادوآرزوي ديدن تورا به خاك بردند وتسليم حق شدند. آخرعزيزم تا كي بايد فاصله بين ما و تو باشد.
دلم مي خواهد پرنده اي بودم تا پروازكنم وپيش تو بيايم وتورا را خود به ايران بياورم اما افسوس.
بيا پسرم كه احساس ميكنم براي من ومادرت ديگرفرصت زيادي نداريم. نگذارآرزوي ديدن تو به دلمان بماند. آخرگنا ه ما چيست كه نصيبمان جدائي و انتظار شده است.
ميداني چند سال مي گذرد ؟ سال 65 وحال سال 87 بسرميبريم حدود 22 سال…….
چقدرسخت و دردناك…..نميدانم.
پسرم آمدن تو يعني مرهمي است برتمام دردهائي كه ساليان كشيده ايم.
تورا به خدا دلمان برايت تنگ شده. ديگربس است. بيا وبا آمدنت دل همه مارا شاد كن.
علي جان. دلم خيلي غصه و درد دارد. خدا لعنت كند كسانيكه با عث جدائي ما ازهم شدند وبراي رسيدن به مقاصد پليدشان ،‌دوري وانتظاروغربت را برايمان رقم زدند.
اما پسرم بازهم ديرنشده. فثط كافي است تصميم خودت را زود بگيري وخودت را براي آمدنت به ايران آماده كني.
ازخدا غافل نشووازخدا ياري بخواه كه درتصميم آمدنت به ايران ياريت كند.
خدا هيچ زمان بنده خودش را فراموش نمي كند كما اينكه تا بحال لطفش را شامل حال ما وشما كرده است.
منتظرتيم بيا پسرعزيزم. برادران وخواهرانت منتظرند. مادرت را فراموش نكن وبيا.
اسم و اثرانگشت پدرچشم به راهت
محمد ولي قليزاده

خروج از نسخه موبایل