سرانجام کشتی فرقه رجوی به گل نشست به فکرنجات اسیران باشیم

دولت عراق درراستای اعمال کامل حاکمیت خود برپادگان الخالص و تعین تکلیف نهایی افراد اسیرفرقه رجوی درعراق به سرکردگان این فرقه شش ماه فرصت داده است تا خاک عراق راترک گویند.
سرکردگان فرقه رجوی درمورد مسئله ای ساده که چیزی به جز اعمال حاکمیت عراق بربخشی از سرزمین خود نیست چنان هیاهو وجاروجنجالهایی براه انداخته اند که گویی این قطعه از خاک عراق را ازپدرایدئولوژیکی خود سیدالرئیس صدام معدوم به ارث برده اند!
آه وناله وفغان وگریه وزاری های تبلیغاتی آنها چنان ترحم برانگیزشده است که گویی هم اکنون نیروهای ائتلاف مشغول تحویل دادن این اردوگاه نه به ارتش ودولت عراق بلکه به ارتش ایران می باشند!
سرکردگان فرقه تروریستی رجوی (مسعودرجوی جنایتکار) آب را گل نکنید دراین آبراه ماهی وجودندارد.
برای کسانیکه با شیادی ها ودجالگریها وپرده خوانی این فرقه آشنایی دارند دلیل اینهمه جاروجنجال وهیاهو ودست بدامن این وآن شدن ونذرونیاز ودعا کردن مشخص ومعلوم است واین را خود سرکردگان فرقه خوب می دانند ولذا این صحنه گردانی ها ونمایش نامه ها تماشایی ندارد ولی برای کسانیکه هنوز ازماهیت پلیداین فرقه ضدایرانی خبرندارند شاید این بازیگری ها قابل تماشا باشد.
اکنون مدت ده روزاست که صحنه گردانهای این فرقه تمامی امکانات پیدا وپنهان خود رابرای تبلیغات به میدان آورده اند و دراین راه حتی دست بدامن کسانی شده اند که ظاهراسالهاست بدلیل شناخت ماهیت جنایتکارانه این فرقه از آن کناره گیری نموده اند.
نکته بسیارجالب وآموزنده ای که سرکردگان این فرقه را به تشنج وعصبیت کشانده است اینستکه علیرغم این همه روضه خوانی های << فاجعه انسانی درراه است!>> بجزهمان تعداد محدود از طرفدارن اندک این فرقه کسی راتحت تاثیرقرارنداده است واین نشان می دهد که این درماندگان تاچه اندازه درمیان جامعه ایرانیان درون وبرون مرز مطرود ومنفورهستند.
ولی به درستی هدف این فرقه ازبراه انداختن این همه جاروجنجال تبلیغاتی چیست و آنها چه میخواهند؟
اگرچه آنها بادست آویزقراردادن کنوانسیون ژنو خواسته های غیرمعقول وناممکن خود را پنهان می کنند ولیکن با شناخت تاکتیک های این فرقه وضعیت ناپایداروجودی آنها درعراق می توان شرایط مورددلخواه آنها را چنین دسته بندی نمود….
الف. اسیران همچنان گذشته بعنوان پناهنده تحت الحفظ نیروهای ائتلاف نگاه دارید… این خواسته نابجا مخالف منافع ملی و حاکمیت دولت عراق است چرا که بنا بر اصل چهارم کنوانسیون ژنو: درزمان اشغال حفاظت از افراد خارجی درکشور مورد اشغال قرارگرفته تا زمان رفع اشغال بعهده نیروهای اشغالگر می باشد و لذا با توجه به وجود دولت قانونی وبرگزیده مردم عراق درصحنه قدرت هم اکنون نیروهای بیگانه دیگر نه بعنوان اشغالگر بلکه بعنوان نیروهای حافظ صلح محسوب می گردند لذا اصل اشغالگری درمورد این نیروها صدق نمی کند و بنا براین این حق دولت عراق است که حاکمیت خود را به تمامی نقاط کشور اعمال نماید بنابراین بدست گیری حفاظت از پادگان الخالص امریست طبیعی که ازکادر قوانین بین المللی خارج نیست واین حقیقت را بدون تردید تمام حقوق بگیران و وکلای فرقه نیز خوب می دانند.
ولی چرا فرقه رجوی از این تغییرحفاظت پادگان الخالص به نیروهای ارتش ودولت عراق وحشت زده گردیده وبه هوچی گری وجنجال سازی پرداخته دلیل آنرا باید فراسوی مسئله حفاظت مورد بررسی قرارداد
فرقه رجوی خوب می داند با این تحول وتغییر وبدست گرفتن اداره پادگان توسطارتش عراق دیگرقادر به حفظ تداوم سرکوبگری واختناق و تحمیل اصول تشکیلاتی خود براسیران نیست و طبعا این تغییر باعث برهم خوردن نمودارو چهارچوب تشکیلاتی فرقه خواهد گردید که این درست به معنی بازشدن درب این اسارتگاه به دنیای آزاد و برچیده شدن این بساط برده داری فکری می باشد.
فرقه رجوی درآه وفغان وروضه خوانی های خود اینگونه ادعا می کند که تحویل الخالص به ارتش عراق باعث فاجعه انسانی خواهد گردید! واین ادعای خود را چنین تئوریزه می کند که بنابرنزدیکی دولت عراق بارژیم ایران ممکنست که دولت عراق این اسیران را تحویل دولت ایران نماید! و ازاین همه بیشتر یکی از حقوق بگیران این فرقه در یک سخنرانی در ژنو اظهارداشت که نیروهای ائتلاف می خواهند اسیران را تحویل دولت ایران بدهند!… چنین ادعای مسخره ای ضمن بی اساس بودن درحقیقت توهینی است به دولت منتخب مردم عراق چراکه بنابراین تعریف دولت عراق وابسته به رژیم ایران محسوب می گردد واین درصورتی استکه رابطه دولت عراق با دولت ایران تا دوستی ونزدیکی وروابط تنگاتنگ فاصله بسیاری دارد.
ولی طراحی ووقوع یک فاجعه انسانی دراین اسارتگاه ایدئولوژیک بوسیله خود سرکردگان این فرقه غیرممکن نیست و دستورخودسوزی تشکیلاتی درسال 2003 دراروپا که طبق آن یازده نفرازافراد فرقه خود را به آتش کشیدند ودونفراز آنها نیزجان باختند می تواند بهترین دلیل تکرار چنین فجایع انسانی می تواند باشد.
ب- از آنجائیکه سیدالرئیس صدام معدوم این پادگان را به فرقه هدیه نموده است لذا دولت کنونی عراق نیزبراین بخشش صحه گذاشته وازمالکیت آن برای همیشه چشم پوشی نماید!
این دومین خواسته پنهان فرقه رجویست چراکه این پادگان دیگریک مکان صرفا نظامی نیست وفرقه رجوی با دلارهای پدرصدام آنرا بصورت یک شهرک در آورده و مهمم تراینکه دکان دونبش شیادی فرقه یعنی گورستان جان باختگان این گروه تروریستی که مهم ترین دست آورد ونشان سالها جنایت و سرکوبگری وجنگ وکشتار وتروریسم این گروه می باشد دراین پادگان قراردارد.
بنابراین یادمان باشد که جنازه ها وقبرها باتوجه به نگرش دینی این فرقه بسیارمهم تر وباارزش تر از جان زندگان می باشند! ولذا با توجه به این احتمال قوی که دولت عراق درمرحله بعدی مکان زندگی این اسیران رابه محل دیگری منتقل نماید وبادرنظرگرفتن تعین وابلاغ مهلت شش ماهه دولت عراق به افراداین فرقه جهت ترک این کشورلذا این فرقه مجبوراست دست از این پادگان شسته وآنرا فراموش نماید.
بنابراین سرکردگان این فرقه برای خود نوعی حق حاکمیت دائم درعراق را برنامه ریزی نموده بودند که این آرزو باشرایط کنونی ازدست رفته است وچنین است که سرکردگان این فرقه سعی می کنند بهرقیمت این پادگان را حفظ نمایند ودرصورت عدم موفقیت ممکنست طبق دستورات تشکیلاتی دست بخودسوزی ویا خودکشی جمعی بزنند واین درست همان فاجعه انسانی است که رهبران فرقه بدان اشاره می نمایند.
اشرف به زمین نمی خورد بلکه به هواه می رود! این شعارفرقه برای حفظ اسارتگاه اشرف است و بدین معنی است که وقتی اشرف راازدست می دهیم که زنده نباشیم! ویا به کلامی روشن تر تا پای جان برای ازدست دادن اشرف خواهیم ایستاد.
حال آیا باتوجه به این شعارها آیا رهبرجنایتکار وشیاد این فرقه حاظرخواهد شد برای بعقب انداختن دستگیری خوداین چندهزاراسیر هستی باخته وناامیدراقربانی نیات پست و پلید خود بنماد؟
باتوجه به مسائل مورد اشاره بنده بعنوان یک ایرانی وتلاشگرحقوق بشروزنان درراستای نگرش انسانی خود به دولت وارتش عراق هشدار می دهم ازشگردهای رهبردجال این فرقه غافل نباشیدوبرای حفاظت از جان این اسیران ازچنگال خونبارمسعود رجوی هرچه سریع تر این اسارتگاه ایدئولوژیک راکاملا تسخیر نموده و افراد مستقردرآن را به مکان امنی تحت نظر کمیساریای سازمان ملل درمورد پناهجویان منتقل نمائید وجهت جلوگیری از یک فاجعه انسانی که ممکنست بنابرتخیلات مالیخولیایی رهبرفرقه درانتظاراین اسیران باشد هرچه زودترنسبت به برهم زدن نمودار تشکیلاتی این فرقه اقدام نموده ودراولین فرصت ممکن نسبت به دستگیری رهبرفرقه که بنا بر ردیابی های انجام شده هم اکنون دراردن روزمرگی می گذراند اقدام لازم را بعمل آورید و فراموش نکنیدتارهبراین فرقه آزاد باشد وقوع یک فاجعه تشکیلاتی _ انسانی جان این اسیران را تهدید می نماید.
الف. مینو سپهر
کنکاشگروتلاشگرحقوق بشروزنان
2008-09-06

خروج از نسخه موبایل