پیام صوتی بخشعلی علیزاده به اعضای گرفتار در زندان فرقه رجوی

هنوز پدر و مادرهایی هستند که به شدت مشتاق دیدارتان هستند، امیدوارم هرچه زودتر به خودتان بیائید و مسیر درست را انتخاب کنید.

خروج از نسخه موبایل