پیام از طرف خواهر محمد علی قارایی از اصفهان

خواهر چشم انتظار محمد علی قارایی: مامان و بابا منتظرت هستند، امیدوارم تو هم دلت برای ما تنگ شده باشد و زودتر پیش ما بیایی.

خروج از نسخه موبایل