دیدار صمیمانه با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات گیلان

خانواده چشم انتظار اسماعیل پورحسن کویخی عضو  اسیر رجوی در آلبانی

دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک

خانواده چشم انتظار ولیرضا اکبری کهنه سری عضو اسیر رجوی در آلبانی

دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک

خانواده چشم انتظار محمدتقی یوسفی عضو اسیر رجوی در آلبانی

دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک

خانواده چشم انتظار سید حسن سادات محسنیان صیقلانی عضو اسیر رجوی در آلبانی

دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک
خروج از نسخه موبایل