مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید

توهم آلترناتیو بودن را به جهنم خواهید برد

عمله های رجوی بدون توجه به این ضرب المثل قدیمی ، شب و روز فریاد میزنند که آلترناتیوند و منتظر نمی مانند که عنصر با صلاحیتی بنام ملت ایران ، درباره ی این امر نظر بدهد.

نوشته های این عمله های شیطانی بنام رجوی، لا تعدوا ولا تحسی است ومن هرروزه شاهد انتشار چند فقره ازاین اراجیف هستم و اتفاقا تکرار مکرر این مسئله مرا دچار این شبهه میکند که نکند خودشان اعتقادی باین مسئله ندارند واز سر ترس است که پرحرفی میکنند.

پدر دنیا دیده ام همواره میگوید که ” اگر دروغ نمیگویی ، چرا اینهمه پرحرفی میکنی ؟ ”

من برای اینکه دروغگو را تا درب خانه اش برانم، نگاهی مختصر به یکی از این نوشته ها میاندازم که توسط سایت های زنجیره ای رجوی منتشر شده است :

جایگزینى فرهنگ مترقى نیاز به زمان، حوصله، تحمل و توان پداگوژیک مردمى و انقلابى دارد که در مدار بالاترى از روابط فعلى اجتماعى “عالمى دیگر بسازد و ز نو عالمى

وشماها بعنوان قلم بدستان رجوی از فرط شتاب برای تصاحب قدرت در ایران ، حوصله و تحملی ندارید و بخاطر دور بودن ازمردم ، تاثیر پداگوژیکی برآنها ندارید واتفاقا دراین مورد بطور ناخواسته بنفع مردم عمل میکنید وگرنه در کلاس پداگوژیکی تشکیل شده برای شما چیزی جز قبول سلطه وتابعیت ودور بودن ازآنچه که انسان ها را انسان ومتمایز ازحیوان میگرداند، آزاد زیستن وتوان شنیدن آرای مختلف است ، یافت نمیشود.
بعد :

براستی ما دچار چه طاعونی هستیم که دنیا رابطه اش را با ما قطع کرده، در یک کشور طاعون زده همه چیز ممنوع است، همه مردم مشکوک هستند هیچ کس نمی خندد مگر به دروغ. پیوسته در تاریخ ساعتی فرا میرسد که در آن کسی که جرات کند و بگوید دو دوتا میشود چهار مجازاتش مرگ است. مسئله این نیست که چه پاداش یا مجازاتی در انتظار این استدلال است مسئله این است که بدانیم دو دوتا چهارتا میشود یا نه؟! قصد مردن ندارم و مبارزه خواهم کرد. اما اگر بازی را باخته باشم، می خواهم که خوب تمام کنم!

اگر منظورتان مردم ایران است، باید بعرض تان برسانم که آنها دنیا را دنیای متعلق به نیم درصدی های جهان نمیدانند وبنابراین خود را که مورد قهر این دنیای کثیف مشاهده میکنند ، منزوی شده ی جهانی نمیدانند.

اما اگر تشکیلات رجوی را مد نظر قرار داده اید ، باید از خود رجوی بپرسید که چکار کرده که اعضای خود را اینقدر طاعون زده نموده و 99درصدی های جهان هیچ التفاتی بشما ندارند!

ضمنا اگر بنظر شما مردم ایران آزادی ندارند ویا خنده بر لبانشان نقش نمیبندد ، با دعوت از ناظران با شرف جهانی به ایران وقلعه ی مانز آلبانی که پایتخت شماست ، ازآنها بخواهید که تحقیق کرده واظهار نظر کنند که باوجود مشکلات عدیده ای که مردم ایران دارند ، وضع آنها ازنظر دریافت اطلاعات از جراید داخلی- که تقریبا تمام مشکلات را طرح ونقد میکنند- قابل مقایسه با اعضای باند رجوی که صرفا شاهد مداحی ها در رسانه های رجوی هستند – میتواند باشد؟؟

بازهم :
بدون نیرویی که در چهار دهه در راه آزادى تلاش کرده است چگونه میتوان با ضد فرهنگ آخوندى در فرداى سرنگونى مقابله کرد “.
این نیرو هرکس وهرجریان که باشد، مطمئنا باند رجوی نیست وآیا این باند تبهکار با فرهنگ برده دارانه ی خود میخواهد با فرهنگ باصطلاح شما آخوندی که هرچه باشد ، برده داری نیست ، مقابله کند؟!
وحید

خروج از نسخه موبایل