رجوی ساعات سحری و افطار را با شروع و یا پایان نشست خود تنظیم می کرد

رمضان در فرقه مجاهدین

فرقه مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی مدعی مسلمان بودن و شیعه بودن، هستند و این دو در مقاطع مختلف به بارگاه امام حسین و سایر ائمه رفته و برای جذب نیرو و مظلوم نمایی از آنجا بنگاه تبلیغاتی راه انداختند.

آنها در همان سرفصل درکنار صدام حسین ایرانی کشی کردند و با هزینه کردن از امام حسین درصدد جذب نیرو و عضوگیری بودند .
بگذریم در سال هایی که در عراق و در اشرف و سایر قرارگاه های فرقه رجوی حضور داشتم نمونه ها و فاکت هایی از تناقضات عیان این فرقه در ماه رمضان و سایر مناسک مذهبی مشاهده کردم و فی الواقع ثابت می کرد که ذره ای مسلمانی درعقاید رجوی وجود ندارد .

– ساعات و اوقات شرعی را رجوی به دلخواه خود و با توجه به ضرورت کاری در سیکل کاری فرقه اش جابجا می کرد . مثلا درماه رمضان نشست عمومی بود و رجوی به دلیل ضرورت نشست ساعات سحری و افطار را با شروع و یا پایان نشست خود تنظیم و تغییر می داد وهمه مریدان را مجاب می کرد که فتوای او را ارجح تر از اوقات رسمی شرعی تلقی کنند .

– درمناسبات بین فرماندهان رجوی جا افتاده بود که دست در زمانبندی اوقات شرعی و ساعات سحری و افطاری ببرند . یک سال درماه رمضان یادم است که یگان ما می بایست چند اکیپ نگهبانی را به اضلاع اشرف و یا گشت می فرستاد . ساعت بازگشت گشت ها و نگهبان ها بعضأ در زمانبندی سحری دیر می شد و فرمانده قرارگاه مربوطه به مسئول پخش اذان صبح امر می کرد تا پخش اذان را به تاخیر اندازد تا نگهبان ها و اکیپ ها سحری بخورند بعد اذان پخش کند .

این دوگانگی و تناقض درکدام دین و مذهبی دیده می شود ؟

– رجوی درسر فصل کردکشی طی فتوایی که در پیام یک صفحه ای برای یگان ها ارسال کرد ماه رمضان آن سال را ملغی اعلام نمود و گفت هنر شما به جای روزه و نماز ماه رمضان جنگ تمام عیار با اکراد و پاسداران است وهرچه بیشتر از آنها بکشید روزه و نمازتان قبول تر است .

آن سال رمضان درخط مقدم و پشت جبهه و حتی درپایگاه های قلب بغداد هم منتفی و انگار یک برنامه ریزی کاری را کنسل کرده بود.

درواقع رجوی کاری کرده بود که درفرقه اش همه با دید تاکتیک کاری به شعائر و فرایض مذهبی نگاه کنند .

– یک مورد که عراقی ها را هم دچار تناقض کرده بود پخش اذان ناموقع بود که بدین صورت بود که در یگان های ساکن اشرف به جای پخش مارش بیدار باش همگانی صبح از اذان استفاده می شد که فرمالیزم مذهبی داشته باشد .

این کار ادامه داشت بعضأ ساعت بیدار باش یک ساعت قبل یا بعد از ساعات اوقات شرعی صبح بود اما کماکان بیدار باش با صدای اذان بود که عراقی های آن حوالی را دچار تناقض کرده بود که آنها به مجاهدین گفته بودند که شما چه نوع مسلمانی هستید که ساعات شرعی خاص خود و دلبخواهی خود دارید ؟
عباس

خروج از نسخه موبایل